Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

3500 Берковица, обл. Монтана, пл. “Йордан Радичков” 4, тел: 0953 / 88 404

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решения № № 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389 от Протокол  № 69/26.10.2018 г. на Общински съвет  – Берковица и Заповед № РД-15-459/09.11.2018 г. на кмета на община Берковица

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. 1.1. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.88 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка осем осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 896 кв.м. (осемстотин деветдесет и шест квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план:  2522, 2842, квартал: 17, парцел: ІІ, адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. Първи май, с начална тръжна цена в размер на 6000,00 лв. (шест хиляди лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.120 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка едно две нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 448 кв.м. (четиристотин четиридесет и осем квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план:  квартал: 17, адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. Лале, с начална тръжна цена в размер на 3000,00 лв. (три хиляди лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.139 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка едно три девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 589 кв.м. (петстотин осемдесет и девет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: 2870,  квартал: 15, парцел: ХVІ,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. Лале, в размер на 3950,00 лв. (три хиляди деветстотин и петдесет лева).

1.4. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.162 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка едно шест две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 487 кв.м. (четиристотин осемдесет и седем квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план:  квартал: 18а, парцел: І, адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. Рила, с начална тръжна цена в размер на 3260,00 лв. (три  хиляди двеста и шестдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.5. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.409 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка четири нула девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 698 кв.м. (шестстотин деветдесет и осем квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: 2712, 2713,  квартал: 8,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. Първи май, с начална тръжна цена в размер на 4620,00 лв. (четири хиляди шестстотин и двадесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.6. УПИ І (Урегулиран поземлен имот-първи) в  квартал 4, с площ: 2690 кв.м. (две хиляди шестстотин и деветдесет квадратни метра) по плана на село Котеновци, община Берковица ведно с построените в него сгради: Сграда монолитна „Мандра с казан“ със застроена площ: 182 кв.м. (сто осемдесет и два квадратни метра) на 1-един етаж и Сграда монолитна „Дъскорезница“ със застроена площ: 40 кв.м. (четиридесет квадратни метра) на 1-един етаж, с начална тръжна цена в размер на 13450,00 лева /тринадесет хиляди четиристотин и петдесет лева/. Сделката подлежи на частично облагане с ДДС.

 1. Публичният търг ще се проведе на 21.11.2018 г. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица както следва:
 • За обект 1.1. от 09,00 часа;
 • За обект 1.2. от 09,30 часа;
 • За обект 1.3. от 10,00 часа;
 • За обект 1.4. от 10,30 часа;
 • За обект 1.5. от 11,00 часа;
 • За обект 1.6. от 11,30 часа;
 1. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица.
 2. Началната тръжна цена е определена с Решения № № 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389 от Протокол  № 69/26.10.2018 г.на Общински съвет – Берковица.
 3. 5. Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна цена, съгласно чл. 46, ал. 4, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:
 • За обект 1.1. – 600,00 лв. (шестстотин лева)  без ДДС;
 • За обект 1.2. – 300,00 лв. (триста лева) без ДДС;
 • За обект 1.3. – 395,00 лв. (триста деветдесет и пет лева) без ДДС;
 • За обект 1.4. – 326,00 лв. (триста двадесет и шест лева) без ДДС;
 • За обект 1.5. – 462,00 лв. (четиристотин шестдесет и два лева) без ДДС;
 • За обект 1.6. – 1345,00 лв. (сто и тринадесет лева) без ДДС.
 1. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица,

BIC код на банката: UNCRBGSF.

IBAN: BG13UNCR70003301006351

или в стая 110-каса в сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

 1. Утвърждавам тръжни книжа за всеки един от изброените имоти. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за всеки номер имот – обект на търга тръжни книжа в размер на 63,58 лева (шестдесет и три лева петдесет и осем стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден до 17.00 часа на 20.11.2018 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.

 1. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17.00 часа на 20.11.2018 г.
 2. Информация за имотите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: http://berkovitsa.bg/.
 3. При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 28.11.2018 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17.00 часа на 27.11.2018 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

 

инж. Милчо Доцов /п/                                                                       

Кмет на община Берковица