Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

3500 Берковица, обл. Монтана, пл. “Йордан Радичков” 4, тел: 0953 / 88 404

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

На основание член 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 6, ал. 4 от Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от Общинския поземлен фонд, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 1218 от Протокол № 62 от 25.05.2018 година на Общински съвет – Берковица и Заповед № РД-15-562/25.10.2016 г. на кмета на община Берковица

ОБЯВЯВА  ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

 1. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) в община Берковица, област Монтана за срок от 9 /девет/ години, считано от стопанската 2018-2019 година за отглеждане на едногодишни полски култури.

Търгът ще се проведе в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица (заседателна зала, етаж 1) със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица, както следва:

                    На 28.11.2018 г.:

 • За землище село Боровци от 09,30 часа;
 • За землище село Слатина от 10,00 часа;
 • За землище село Комарево от 10,30 часа;
 • За землище село Бистрилица от 11,00 часа;
 • За землище село Мездрея от 11,30 часа;
 • За землище село Бокиловци от 13,00 часа;
 • За землище село Лесковец от 13,30 часа;
 • За землище село Гаганица от 15,00 часа;
 • За землище село Черешовица от 15,30 часа;
 • За землище село Котеновци от 16,00 часа;

 

 1. Обект на търга са земите от ОПФ, подробно описани по община, землища, имоти, начин на трайно ползване, форма на отдаване (наем), срок за предоставяне, начална тръжна цена е посочена в приложение 1, представляващо неразделна част от заповедта.
 2. Условия за участие. В търга могат да участват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, за всички или за отделни поземлени имоти в землищата, описани в приложението по т. 2.
 3. Началната тръжна цена за участие в търга е определена с Решение № 1218 от Протокол № 62 от 25.05.2018 г. на Общински съвет – Берковица. Размерът на депозита за участие в търга е определен съгласно чл. 46, ал. 4, т. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и е както следва:

4.1. за отглеждане на едногодишни полски култури – 20 % от началната тръжна цена, умножена по площта на имота, определен в декари.

 

 1. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица,

BIC код на банката: UNCRBGSF.

IBAN: BG13UNCR70003301006351

или в стая 110-каса в сградата на ОбА-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

 

 1. Утвърждавам тръжни книжа за всеки един от изброените имоти. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 213, срещу заплащане за всеки номер имот – обект на търга тръжни книжа в размер на 3,32 лв. (три лева и тридесет и две стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден до 17.00 часа на 27.11.2018 г.

Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента. Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.

 1. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17.00 часа на 27.11.2018 г.
 2. Информация за земите – обект на търга на съответната община, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица, както и на web site: http://berkovitsa.com/.
 3. При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 05.12.2018 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17,00 часа на 04.12.2018 г. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

За повече информация – на web site: http://berkovitsa.com/ или на тел. 0953/89127

 

 

ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ

Кмет на Община Берковица

 

ПРИЛОЖЕНИЕ