Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ЗАПОВЕД  №  РД  -15-475/ 11.07.2013 год. гр.Берковица 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и съгласно с чл. 22 и чл. 42 от Закона за лечебните растения, с цел опазване и устойчиво ползване на лечебните растения,

Н А Р Е Ж Д А М:  


1. Брането на плод шипка на територията на Община Берковица да започне от 01.09.2013 год.

2. Изкупуването на плод шипка да се извършва само в регистрирани в РИОСВ билкозаготвителни пунктове. 

3. Да не се допуска изскубването на билките с корените.

4. Да не се навлиза в местообитанията на шипките с моторни превозни средства.

5. Нарушителите носят административнонаказателна отговорност в съответствие с раздел II, глава пета от Закона за лечебните растения.

6. Служителите на РУ „Полиция”, Кметове и Кметски наместници имат право да съставят актове за нарушения , свързани с ползването и опазването на лечебните растения.

 7.  Контролът по изпълнението възлагам на Радослав Найденов, Зам. Кмет при  ОбА – Берковица.

8. Препис от заповедта да се връчи на Тодор Кирилов Лазаров, инспектор „ОС” при  ОбА – Берковица и да се предостави на служители от „Гранична Полиция” за сведение и изпълнение

 

Димитранка Каменова

Кмет на Община Берковица