Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА/ МЛАДЕЖИ БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ ГР.БЕРКОВИЦА УЛ.“АШИКЛАР“ №7

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ЗА СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ:

 1. Социален работник- 0.5 броя

Настоящата обява се публикува в изпълнение на Процедура за подбор, утвърдена от Кмета на община Берковица.  Персоналът се подбира на базата на необходимите квалификация и опит.

Общи положения:

 1. За обявената позиция начина за извършване на подбор е чрез провеждане на три етапа: Подбор по документи; Провеждане на интервю; Провеждане на допълнителна среща с кандидат при необходимост /етапа не е задължителен/;
 2. Всеки от етапите е с елиминиращ характер, като след провеждането му публично се обявявят резултатите с допуснатите и недопуснати до следващ етап кандидати;
 3. За обявената позиция необходимите документи за кандидатстване са следните:

– Молба в свободен текст с посочена позиция, за която се кандидатства, до директора на ЦНСТДМБУ гр.Берковица;

– CV на кандидата /европейски формат/;

– Мотивационно писмо;

– Копие на диплома/и за завършена степен на образование;

– Копие на други документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата, за която кандидатства.

Минимални и специфични изисквания към кандидатите:

І. По позиция: Социален работник

 1. Кратко описание на длъжността функционални отговорности и характеристики.

Социалният работник в услугата ЦНСТДМБУ Берковица подпомага процеса на социална интеграция на потребителите на социалната услуга, поддържа контакти с външни институции и роднини или близки на децата отговаря за качественото провеждане на социалната дейност в услугата, в съответствие с изискванията и утвърдени стандарти и критерии. Организира приемането, настаняването и изписването на потребители на услугата; води и поддържа в актуалност личните дела на потребителите; изготвя програми за провеждане на специализирани занимания. Организира занимателната терапия и работи за социалната интеграция на децата в групата, в семейството, в общността, както и за повишаване възможностите им да водят самостоятелен и независим начин на живот. Избира и организира реализирането на подходи на обслужване, подпомагане и подкрепа, който в максимална степен съответстват на потребностите на всеко от децата. Посредничи във взаимоотношенията с педагогически и друг персонал в образователни институции и други услуги в общността. Социалният работник следва адекватно да умее да дефинира проблемите и да подпомага тяхното минимизиране и разрешаване в интерес на децата.

 1. Изисквана минимална степен на завършено образование:.

Висше, степен – бакалавър по социални дейности, социална педагогика, специална педагогика.

 1. Умения и квалификации:
 • Опит в предоставянето на услуги в общността на деца и/ или лица в неравностойно положение се счита за предимство;
 • Опит в работата с държавни институции и неправителствени организации;
 • Познаване на нормативната база регламентираща предоставянето на социални услуги (ЗСП, ППЗСП,ЗЗД, ЗИХУ, СК Конвенция за правата на детето на ООН, Етичен кодекс на работещите с деца и др., както и съответните подзаконови актове);
 • Обучения/ квалификации за повишаване професионални компетенции в сферата на предоставяне на социални услуги за деца в риск се считат за предимство;
 • Добро ниво на управленски умения, включително и ръководене на мултидисциплинарни екипи се счита за предимство;
 • Технически умения- организационни умения, умения за организиране на времето, умения за администриране на дейностите, изготвяне и поддържане в актуалност на задължителна за услугата документация, отлично владеене на MS Office.

Документи за участие в подбора се подават в ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА/ МЛАДЕЖИ БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ ГР. БЕРКОВИЦА УЛ. АШИКЛАР №7  в срок до 14.01.2019 г. /включително/, всеки работен ден от 08:00 до 16:00 часа.