Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д „ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

СПИСЪК  НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И  НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА на  18 декември 2018 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

18 декември 2018 г. /вторник/  – 13.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2393 относно приемане на Отчет за дейността на Общинска администрация – Берковица за периода от 1 ноември 2017 г. до 31 октомври 2018 г.;

2.Докладна РД-92-00-2383 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит за увереност на процеса по осъществяване на функцията по предварителен контрол за законосъобразност в Община Берковица през периода 2017г. – 2018 г.;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 17 декември 2018 г. /понеделник/ – 17.15 часа

1.Докладна РД-92-00-2393 относно приемане на Отчет за дейността на Общинска администрация – Берковица за периода от 1 ноември 2017 г. до 31 октомври 2018 г.;

  1. Докладна РД-92-00-2369 относно освобождаване на „Многопрофилна болница за активно лечение“ ЕООД, гр. Берковица изцяло от такса битови отпадъци за 2019 година;

3.Докладна РД-92-00-2370 относно освобождаване на „Медицински център 1 Берковица“ ЕООД, гр. Берковица изцяло от такса битови отпадъци за 2019 година;

4.Докладна РД-92-00-2371 относно актуализиране на Културния календар на община Берковица за 2018 г.;

5.Докладна РД-92-00-2392 относно приемане на годишна план-сметка за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на територията за обществено ползване за 2019 година;

6.Докладна РД-92-00-2394 относно удължаване срока за възстановяване на временен  безлихвен заем от набирателната сметка на Първо основно училище, гр. Берковица;

7.Докладна РД-92-00-2395 относно осигуряване на средства за разплащане на дейности по проект Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2014-2020 „Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“;

8.Доклада РД-92-00-2397 относно корекция на капиталови разходи за 2018 година;

9.Докладна РД-92-00-2398 относно корекция на Бюджета на община Берковица за 2018 г.;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

18 декември 2018 г. /вторник/ – 14.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2393 относно приемане на Отчет за дейността на Общинска администрация – Берковица за периода от 1 ноември 2017 г. до 31 октомври 2018 г.;

2.Докладна РД-92-00-2388 относно внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Миглена Илиева Николова от гр. Берковица;

3.Докладна РД-92-00-2389 относно приемане план-програма за заседания на Общински съвет – Берковица през I-то тримесечие на 2019 година;

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

17 декември 2018 г. /понеделник/  –  16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2393 относно приемане на Отчет за дейността на Общинска администрация – Берковица за периода от 1 ноември 2017 г. до 31 октомври 2018 г.;

2.Докладна РД-92-00-2376 относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Иван Дамянов Цветков в землището на с. Гаганица;

3.Докладна РД-92-00-2377 относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Иван Тасов Иванов в землището на с. Цветкова бара;

4.Докладна РД-92-00-2378 относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Петър Георгиев Стамболийски в землището на с. Гаганица;

5.Докладна РД-92-00-2379 относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Иван Трендов Иванов в землището на с. Мездрея;

6.Докладна РД-92-00-2380 относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Григор Филипов Герасимов в землището на с. Бокиловци;

7.Докладна РД-92-00-2381 относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Параскева Томова Гоцова в землището на с. Мездрея;

8.Докладна РД-92-00-2384 относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Ангел Христов Грънчаров в землището на гр. Берковица;

9.Докладна РД-92-00-2387 относно предоставяне на полски пътища за стопанската 2018 г./2019 г.;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

/НЯМА ЗАСЕДАНИЕ/

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА   

/НЯМА ЗАСЕДАНИЕ/

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

17 декември 2018 г. /понеделник/ – 16.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2393 относно приемане на Отчет за дейността на Общинска администрация – Берковица за периода от 1 ноември 2017 г. до 31 октомври 2018 г.;

2.Докладна РД-92-00-2390 относно изменение на ПУП-план регулация в кв. 16 по плана на кв. Раковица, гр. Берковица;

3.Докладна РД-92-00-2391 относно изготвяне на ПУП – ПР за поземлен имот ПИ 03928.515.441 по кадастралната карта на гр. Берковица;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

/НЯМА ЗАСЕДАНИЕ/

 

ИЗГОТВИЛ:

             /Мариета Русимова/