Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-2421(1)/17 януари 2019 г. 

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5 и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица и във връзка  с искане на кмета на община Берковица,  свиквам извънредно заседание на 18 януари 2019 г. /петък/ от 16.30  часа в Заседателната зала на община  Берковица, при

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.Докладна относно удължаване срока на запис на заповед по проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация находяща се в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4.

 

ИВАН КИРИЛОВ

Председател на Общински съвет – Берковица