Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д „ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

 СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И  НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА на  25 януари  2019 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

23 януари 2019 г. /сряда/  – 15.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2418 относно приемане на Бюджета на община Берковица за 2019 година;

2.Докладна РД-92-00-2419 относно продажба на дървесина на корен чрез публичен търг с явно наддаване добита в землището на гр. Берковица от речното корито на р. „Берковска река“ в района на стадион „Мрамор“;

3.Докладна РД-92-00-2424 относно увеличаване на капитала на общинско търговско дружество – „ВиК – Берковица“ ЕООД с парична вноска в размер на 50 000 лв.;

4.Докладна РД-92-00-2432 относно отчет за състоянието на общинска собственост и резултатите от нейното управление за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.;

5.Докладна РД-92-00-2433 относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Берковица за 2019 година в съответствие с  разпоредби на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

6.Докладна РД-92-00-2434 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.333 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Свобода № 22;

7.Докладна РД-92-00-2435 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.201.102 нахождащ се в гр. Берковица, местност Раковица /нива/;

8.Докладна РД-92-00-2436 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.213.158 нахождащ се в гр. Берковица, местност „Каменния мост“ /нива/;

9.Докладна РД-92-00-2437 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.213.159 нахождащ се в гр. Берковица, местност „Каменния мост“ /нива/;

10.Докладна РД-92-00-2438 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит на проведена обществена поръчка „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията по ОПРР 2014-2020 по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ за обществени сгради на територията на град Берковица“;

11.Докладна РД-92-00-2439 относно приемане за сведение на Годишен план за дейността по вътрешен одит на община Берковица за 2019 г.;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 23 януари 2019 г. /сряда/ – 17.15 часа

1.Докладна РД-92-00-2418 относно приемане на Бюджета на община Берковица за 2019 година;

2.Докладна РД-92-00-2420 относно календар на културните и спортни мероприятия на община Берковица за 2019 година;

3.Докладна РД-92-00-2415 относно писмен отчет за получените командировъчни пари за четвърто тримесечиен на 2018 година;

4.Докладна РД-92-00-2422 относно намаляване на цена на МПС – общинска собственост;

5.Докладна РД-92-00-2425 относно изплащане на еднократна помощ за раждане на дете;

6.Докладна РД-92-00-2427 относно предоставяне на финансова помощ на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч“;

7.Докладна РД-92-00-2429 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Берковица;

8.Докладна РД-92-00-2430 относно определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на община Берковица, считано от 01.01.2019 г.;

9.Докладна РД-92-00-2431 относно определяне размера на трудовото възнаграждение на кметовете на кметства в община Берковица, считано от 01.01.2019 г.;

10.Докладна РД-92-00-2442 относно извършване на промени в Правилник за отпускане на стипендии на студенти от община Берковица;

11.Докладна РД-92-00-2444 относно одобряване на критерии и определяне на по-висок размер при отпускане на еднократна финансова помощ за живородено дете;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

22 януари 2019 г. /вторник/ – 14.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2418 относно приемане на Бюджета на община Берковица за 2019 година;

2.Докладна РД-92-00-2429 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Берковица;

3.Докладна РД-92-00-2442 относно извършване на промени в Правилник за отпускане на стипендии на студенти от община Берковица;

4.Докладна РД-92-00-2444 относно одобряване на критерии и определяне на по-висок размер при отпускане на еднократна финансова помощ за живородено дете;

5.Жалба РД-92-00-2385 и становище № РД-92-00-2423 от живущи в блокове 13, 14 и 14а в ж.к. „Изгрев“, гр. Берковица;

6.Жалба РД-92-00-2399 от Васил Цветков Василев, гр. Берковица относно плащане на годишен данък за АТВ;

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

24 януари 2019 г. /четвъртък/  –  16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2418 относно приемане на Бюджета на община Берковица за 2019 година;

2.Докладна РД-92-00-2419 относно продажба на дървесина на корен чрез публичен търг с явно наддаване добита в землището на гр. Берковица от речното корито на р. „Берковска река“ в района на стадион „Мрамор“;

3.Докладна РД-92-00-2435 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.201.102 нахождащ се в гр. Берковица, местност Раковица /нива/;

4.Докладна РД-92-00-2436 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.213.158 нахождащ се в гр. Берковица, местност „Каменния мост“ /нива/;

5.Докладна РД-92-00-2437 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.213.159 нахождащ се в гр. Берковица, местност „Каменния мост“ /нива/;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

22 януари 2019 г. /вторник/  –  13.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2418 относно приемане на Бюджета на община Берковица за 2019 година;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

      24 януари 2019 г. /четвъртък/  –  14.45 часа

1.Докладна РД-92-00-2418 относно приемане на Бюджета на община Берковица за 2019 година;

2.Докладна РД-92-00-2420 относно календар на културните и спортни мероприятия на община Берковица за 2019 година;

3.Докладна РД-92-00-2442 относно извършване на промени в Правилник за отпускане на стипендии на студенти от община Берковица;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

24 януари 2019 г. /четвъртък/  –  16.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2418 относно приемане на Бюджета на община Берковица за 2019 година;

2.Докладна РД-92-00-2416 относно изработване на ПУП за УПИ VI и УПИ VII в кв. 23 по плана на с. Бързия по имотни граници на ПИ с идентификатор 07510.300.60 и 07510.300.59 по кадастралната карта и регистри на с. Бързия, общ. Берковица;

3.Докладна РД-92-00-2428 относно учредяване на сервитутни права и право на водопрекарване на водопровод за минерална вода и учредяване на сервитут и право на прокарване на електрозахранване на помпено – хидрофорна уредба върху ПИ 07510.56.8  на „Бързия Холидей Клуб“ ЕАД, с. Бързия;

4.Докладна РД-92-00-2440 относно разрешение за изменение на ПУП-ПР за УПИ I, кв. 51 по плана на с. Бързия, община Берковица;

5.Докладна РД-92-00-2441 относно изработване на ПУП за УПИ XVII „ЗА КОО“ в кв. 17, и двата УПИ общинска собственост, по регулационния план на с. Бързия, и изменение на кадастрална карта и регистри на с. Бързия, община Берковица за ПИ с идентификатори 07510.302.308 и 07510.302.307 (общинска собственост);

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

23 януари 2019 г. /сряда/ – 16.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2418 относно приемане на Бюджета на община Берковица за 2019 година;

 

 

 

ИЗГОТВИЛ:

             /Мариета Русимова/