Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЯВА

Списък на допуснатите кандидати до интервю за работа в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр.Берковица, ул.Ашиклар № 7 на длъжност „социален работник“.

Въз основа на представени документи комисия назначена от директора на ЦНСТДБУ,  гр.Берковица

А/ Допуска до интервю  следните кандидати:

За „социален работник“:

1.Георги Красимиров Петров

2.Хриса Огнянова Танчева

Б/ Не допуска до интервю следните кандидати:

1.НЯМА

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 28.01.2019 г. от 13.00 часа в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр.Берковица, ул.Ашиклар №7.