Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

         ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

3500 Берковица, обл. Монтана, пл. “Йордан Радичков” 4, тел: 0953 / 88 404

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 24, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 1 и чл. 26а от Наредбата за реда и начина за добиване и ползване на дървесина извън горски територии в Община Берковица, чл. 38  ал. 1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Берковица, Решение № 1216 от Протокол № 62/25.05.2018 г. на Общински съвет – Берковица, Решение № 1379 от Протокол № 69/26.10.2018 г. на Общински съвет – Берковица  и Заповед № РД-15-079/21.02.2019г.

ОБЯВЯВА  ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

  1. 1. Откривам процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на тополови трупи на склад в двора на Об М „Комунални дейности“ гр. Берковица, добити при почистване на язовирната стена и отводнителния канал на яз. „Лаката“ в землището на с. Бокиловци., както следва:

         Добит дървен материал от дървесен вид „топола“9,84  пл. куб. м. ЕСД (7,66 м³ – над 30 см и  2,18 м³ от 18 – 29 см) вид „топола“, намиращи се в двора на Об М „Комунални дейности“ гр. Берковица при обща цена 535,78лв. (петстотин тридесет и пет лева и седемдесет и осем стотинки) без ДДС.

Продажната цена (лв./куб. м. без ДДС ) на предлаганото количество  тополови трупи е както следва:

ЕСД – над 30см. –56 лв. без  включено ДДС

ЕСД – 18-29 см – 49 лв. без  включено ДДС

Дървесината ще бъде продадена по продажни цени за един куб. м. – лв./куб. м. без ДДС.

Разходите за  товаренето и транспортиране на дървесината са за сметка на спечелилия търга.

Търгът ще се проведе на 12.03.2019 г. от 10,30 ч. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица.

Документите за участие в търга се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17,00 часа на 11.03.2019 г.

При не провеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 19.03.2019 г. от 10,30 ч. при същите условия.

За повече информация- на web site: http://berkovitsa.bg /, Община Берковица

 

Инж. Милчо Доцов    

 Кмет на Община Берковица

 

Съгласувал юрист:

(Зоя Иванова)

 

Изготвил:

инж. Атанас  Атанасов

ст. експерт „ИР”