Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

         ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

3500 Берковица, обл. Монтана, пл. “Йордан Радичков” 4, тел: 0953 / 88 404

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост,  чл. 24, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 1 и чл. 26а от Наредбата за реда и начина за добиване и ползване на дървесина извън горски територии в Община Берковица, чл. 38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Берковица, Решение № 1215  от Протокол № 62/25.05.2018 г. на Общински съвет – Берковица и Решение № 1379 от Протокол № 69/26.10.2018 г. на Общински съвет – Берковица

ОБЯВЯВА  ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

  1. 1. Откривам процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на строителна дървесина от дървесен вид „елша“ на склад в двора на Об М „Комунални дейности“ гр. Берковица, сервитута на минерален водопровод, намиращ се в землището на с. Бързия, Община Берковица , както следва:

Добита строителна дървесина  от дървесен вид „елша“ – 22, 01 куб.м. вид „елша“ , в т.ч. 8, 40 куб.м. ЕСД (трупи за бичене ≥ 30),  7, 73 куб.м. ЕСД (трупи за бичене от 18 ÷ 30)  и 5, 88 пл. куб. м ОЗМ , намиращи се в двора на Общинско мероприятие“Комунални дейности“ гр. Берковица при обща цена 1075, 55 лв. ( хиляда и седемдесет и пет  лева и петдесет и пет стотинки)  без ДДС

Продажната цена (лв./куб.м. без ДДС ) на прогнозно количество на дървесина на временен склад е както следва:

– ЕСД (трупи за бичене ≥ 30) – 56, 00 лв.

–  ЕСД (трупи за бичене от 18 ÷ 30)  – 49, 00 лв.

– Дървесина за ОЗМ  – 38, 50лв.

 

Дървесината ще бъде продадена по продажни цени за един куб. м. – лв./куб. м. без ДДС.

Разходите за  товаренето и транспортиране на дървесината са за сметка на спечелилия търга.

 

Търгът ще се проведе на 12.03.2019 г. от 11, 00 ч. в стаята на съветника в Общинска администрация – Берковица.

При не провеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 19.03.2019 г. от 11, 00 ч. при същите условия.

За повече информация- на web site: http://berkovitsa.bg /, Община Берковица

 

 

Инж. Милчо Доцов    

 Кмет на Община Берковица

 

Съгласувал юрист:

(Зоя Иванова)

 

Изготвил:

инж.Тодор Лазаров

мл. експерт „ЕЗГ”