Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЯВА

Списък на допуснатите кандидати до интервю за работа в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, гр.Берковица, ул.Ашиклар № 7 на длъжност „психолог“.

Въз основа на представени документи комисия, съгласно Процедура за наемане, задържане и освобождаване на персонал и доброволци в ЦНСТДБУ,  гр.Берковица:

А/ Допуска до интервю  следните кандидати за „психолог“:

1.Стела Иванова Вачева

Б/ Не допуска до интервю следните кандидати:

1.НЯМА

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 15.03.2019 г. от 14.00 часа в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр.Берковица, ул.Ашиклар №7.