Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-2508(1)/12 март 2019 г.

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5 и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица и във връзка  с Искане на кмета на Община Берковица,  свиквам извънредно заседание на 13 март 2019 г. /сряда/ от 17.00  часа в Заседателната зала на Община  Берковица, при

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.Докладна относно одобряване на ПУП – парцеларен план за довеждаща инфраструктура – водопроводно отклонение  за минерална вода от ул. „Пръшковица” до ПИ 07510.55.1 по кадастрална карта на с. Бързия, община Берковица и електрозахранване на помпено-хидрофорна уредба.

 

ИВАН КИРИЛОВ

Председател на Общински съвет – Берковица