Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д „ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-2531/22 март 2019 год.

 

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал.2, т.1 и чл.29, ал.1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам изнесена сесия на Общински съвет – Берковица на 29 март 2019 г. /петък/, от 15.00 часа в Община Белоградчик.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.Информация за дейността на Общинско мероприятие „Комунални дейности” гр. Берковица за 2018 година. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

Докладва – инж. Иван Янакиев – Управител

2.Отчет за дейността на Домашен социален патронаж – гр. Берковица за 2018 година. Проблеми, мерки и  предложения за подобряване на работата.

Докладва – Сибилия Дамянова – Директор

3.Докладни записки

Докладват – председатели на ПК

4.Питания,  предложения и становища по обществено значими въпроси.

 

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 25 март 2019 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.

                                                       

 

ИВАН КИРИЛОВ

Председател на Общински съвет-Берковица