Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д „ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И  НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА на  29 март  2019 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

     27 март 2019 г. /сряда/  – 15.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2410(3) относно приемане отчет за дейността на Общинско мероприятие „Комунални дейности“, гр. Берковица за 2018 година;

2.Докладна РД-92-00-2524 относно вземане на решение за продажба на дървесина на корен чрез публичен търг с явно наддаване в землището на гр. Берковица, границите на стадион „Мрамор“;

3.Докладна РД-92-00-2525 относно вземане на решение за продажба на добита дървесина /бял бор и акация/, чрез публичен търг с явно наддаване;

4.Докладна РД-92-00-2528 относно продажба на моторно превозно средство – общинска собственост;

5.Докладна РД-92-00-2533 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.160 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Първи май;

6.Докладна РД-92-00-2534 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.401 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

7.Докладна РД-92-00-2535 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.201.61 нахождащ се в гр. Берковица, местност Раковица /земеделска/;

8.Докладна РД-92-00-2538 относно продажба на ПИ с идентификатор 30301.301.102 нахождащ се в село Замфирово, ул. „Замфир Попов“, ведно с построените в него сгради;

9.Докладна РД-92-00-2536 относно увеличаване капитала на общинското търговско – „ВиК – Берковица“ ЕООД с вземане на община Берковица от дружеството в размер на 50 000 лева;

10.Докладна РД-92-00-2537 относно приемане на годишен доклад за наблюдение и оценка на общинския план за развитие (2014-2020) на община Берковица през 2018 година;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 27 март 2019 г. /сряда/ – 17.15 часа

1.Докладна РД-92-00-2519 относно корекция на капиталови разходи, съгласно чл.52  от  ЗДБРБ за 2019 година и чл.124, ал.3 от Закона за Публичните финанси;

2.Докладна РД-92-00-2523 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит за увереност на процесите за отчитане, използване и управление на бюджетните средства, човешките ресурси, стопанисването и опазването на активите в І ОУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Берковица;

3.Докладна РД-92-00-2526 относно изплащане  на наложени имуществени санкции по наказателни постановления във връзка с  ПИ 03928.15.20 и ПИ 03928.15.12 по кадастрална карта на гр. Берковица, представляващи земеделски земи,използвани за неземеделски нужди без разрешение за промяна на предназначението им;

4.Докладна РД-92-00-2539 относно предоставяне на парична вноска на „МБАЛ–Берковица“ ЕООД от бюджета на Община Берковица за финансиране на текущи задължения;

5.Докладна РД-92-00-2540 относно удължаване срока за връщане на временен безлихвен заем на Първо основно училище „Н. Й. Вапцаров“ гр. Берковица;

6.Докладна РД-92-00-2541 относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за предоставяне на еднократна финансова помощ на жители на Община Берковица;

7.Заявление РД-92-00-2503 от Иван Митов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

8.Заявление РД-92-00-2505 от Надежда Димитрова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

9.Заявление РД-92-00-2507 от Румяна Попова, гр. Берковица относно отпускане на еднокрна финансова помощ;

10.Заявление РД-92-00-2509 от Гошо Илиев, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

11.Заявление РД-92-00-2510 от Катя Илинова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

12.Заявление РД-92-00-2511 от Кристина Станиславова, с. Боровци относно отпускане на еднократна финансова помощ;

13.Заявление РД-92-00-2513 от Здравка Апостолова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

26 март 2019 г. /вторник/ – 14.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2515 относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за отпускане на стипендии на студенти от община Берковица;

2.Докладна РД-92-00-2541 относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за предоставяне на еднократна финансова помощ на жители на Община Берковица;

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

28 март 2019 г. /четвъртък/  –  16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2524 относно вземане на решение за продажба на дървесина на корен чрез публичен търг с явно наддаване в землището на гр. Берковица, границите на стадион „Мрамор“;

2.Докладна РД-92-00-2525 относно вземане на решение за продажба на добита дървесина /бял бор и акация/, чрез публичен търг с явно наддаване;

3.Докладна РД-92-00-2530 относно отчет за изпълнение на „Програма за управление на отпадъците“ за 2018 година и приложенията към нея – Програма за опазване на околната среда, включително раздел „Лечебни растения“ за 2018 година;

4.Докладна РД-92-00-2535 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.201.61 нахождащ се в гр. Берковица, местност Раковица /земеделска/;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

28 март 2019  /четвъртък/  –  13.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2411(2) относно приемане отчет за дейността на Домашен социален патронаж, гр. Берковица за 2018 година;

2.Докладна РД-92-00-2520 относно приемане на Годишен план за действие по изпълнението на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Берковица за 2020 година;

3.Докладна РД-92-00-2529 относно Споразумение за съвместни дейности в изпълнение на препоръката на съвета на ЕС относно интеграцията на дълготрайно безработнните лица на пазара на труда;

4.Докладна РД-92-00-2541 относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за предоставяне на еднократна финансова помощ на жители на Община Берковица;

5.Заявление РД-92-00-2503 от Иван Митов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

6.Заявление РД-92-00-2505 от Надежда Димитрова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

7.Заявление РД-92-00-2507 от Румяна Попова, гр. Берковица относно отпускане на еднокрна финансова помощ;

8.Заявление РД-92-00-2509 от Гошо Илиев, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

9.Заявление РД-92-00-2510 от Катя Илинова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

10.Заявление РД-92-00-2511 от Кристина Станиславова, с. Боровци относно отпускане на еднократна финансова помощ;

11.Заявление РД-92-00-2513 от Здравка Апостолова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

      28 март 2018 г. /четвъртък/  –  14.45 часа

1.Докладна РД-92-00-2515 относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за отпускане на стипендии на студенти от община Берковица;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

28 март 2018 г. /четвъртък/  –  16.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2527 относно изменение на ПУП за  УПИ І и УПИ VІІ, кв.148  по плана на гр. Берковица след представено мотивирано предложение;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

/НЯМА ЗАСЕДАНИЕ/