Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ MИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

ПОКАНА за провеждане на редовно Общо събрание

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – Берковица и Годеч, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮНЛЦ/ и чл. 16 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание на 15.04.2019 г. от 15:00 часа в гр.Берковица, Заседателна зала на община Берковица, при следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на доклад за дейността на Сдружението през 2018 г.
  2. Приемане на годишен финансов отчет за 2018 г.
  3. Приемане на план за дейността и бюджет на Сдружението за 2019 г.
  4. Разни.

От 03.04.2019 г. членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за ОС всеки работен ден от 08:30 до 10:30 часа в офиса на МИГ- Берковица и Годеч, намиращ се в гр. Берковица, ул. д-р Иван Панов № 1.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

 

 КАНИМ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ ДА УЧАСТВАТ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

 

С уважение,

 

инж. Милчо Доцов

Председател на УС на МИГ – Берковица и Годеч