Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111Община Берковица организира заключителна пресконференция по проект „Почистване коритото на р. Берковска и р. Раковица, корекция на реките и изграждане на крайбрежни стени по бреговете на Берковска река в района около Гробищния парк и р. Раковица в района около моста за влизане в кв. Раковица”. Събитието ще се проведе в заседателната зала в сградата на общината на 02.08.2013г. от 09:00 ч. На пресконференцията ще бъде представено изпълнението на договора с № BG161PO001/1.4-06/2010/018 между Министерство на регионалното развитие и Община Берковица по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, както и постигането на целите на проекта, а именно да подобри качеството на живот и работната среда, да защити от наводнения населението, да осигури възможност за устойчиво развитие на региона чрез предотвратяване на рисковете за живота и здравето на населението и щетите за тяхното имущество, причинени от наводнения и предприемане на превантивни мероприятия, подобряване на облика на населеното място и др.