Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

         ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА
 

3500 Берковица, обл. Монтана, пл. “Йордан Радичков” 4, тел: 0953 / 88 404

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 24, ал.1, ал.2, т.1,  ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда и начина за добиване и ползване на дървесина извън горски територии  в Община Берковица,  Решение № 1544 от Протокол № 77/29.03.2019 година на Общински съвет – Берковица и Заповед № РД-15-190/19.04.2019 г.

ОБЯВЯВА  ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на дървесина на корен както следва:

         Дървета определени за отсичане – 3 броя орех в границите на стадион „Мрамор“,  в землището на гр. Берковица, при обща цена 917 лв.  (деветстотин  и седемнадесет) без ДДС, или 1100,40 лв. с включено ДДС.

Дървесината ще бъде продадена по продажни цени за един куб. м. – лв./куб. м. без ДДС.

Прогнозните количества дървесина, които ще се добият от отсичането на  3 бр. орех са 3,70 куб. м. ЕСД над 30 см, 1,80 куб. м. ОЗМ и 2,00 пл. куб. м. дърва за огрев.

Продажната цена (лв./куб. м. без ДДС ) на прогнозно – количество на корен е както следва:

–  ЕСД (орех)над 30 см.                          –   170 лв. за 1 м³

 ОЗМ(орех)                                            –   100 лв.  за 1 м³

–  Дърва за огрев (орех)                         –    54 лв.  за 1 пл. м³

Разходите за сечта и товаренето на дървесината са за сметка на спечелилия търга.

Търгът ще се проведе на 08.05.2019 г. от 10,30 ч. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица.

При не провеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 15.05.2019 г. от 10,30 ч. при същите условия.

За повече информация- на web site: http://berkovitsa.bg /, Община Берковица

 

 

инж. Милчо Доцов    

 Кмет на Община Берковица