Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

         ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

3500 Берковица, обл. Монтана, пл. “Йордан Радичков” 4, тел: 0953 / 88 404

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост,  чл. 24, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 1, ал. 3  и чл. 26а от Наредбата за реда и начина за добиване и ползване на дървесина извън горски територии в Община Берковица, чл. 38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Берковица, Решение № 1545  от Протокол № 77/29.03.2019 г. на Общински съвет – Берковица и Заповед № РД-15 – 199/24.04.2019 г.

 

ОБЯВЯВА  ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

  1. 1. Откривам процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на строителна дървесина от дървесен вид „бял бор и акация“ на склад в двора на ОбМ „Комунални дейности“ гр. Берковица, добита от сервитута на електропровод, намиращ се в землището на с. Бързия, Община Берковица , както следва:

Добитите  количества строителна дървесина, от дървесен вид бял бор, 20 бр. дървета в размер на 5, 98 пл. куб. м.  в това число (4, 99 пл. куб. м. – ЕСД от 18 до 29 см и 0, 99 пл. куб. м. – ЕСД от 15 до 17 см) и от дървесен вид акация, 2 бр. дървета в размер на 1, 40 пл. куб. м. – ОЗМ, намиращи се в двора на Общинско мероприятие“Комунални дейности“ гр. Берковица при обща цена 488, 60 лв. ( четиристотин осемдесет и осем лева и шестдесет стотинки)  без ДДС.

Продажната цена (лв./куб.м. без ДДС ) на количеството  дървесина, е както следва:

– ЕСД  –   70, 00 лв.за 1 м³ – бял бор

– ОЗМ  –  50, 00 лв.за 1 м³ – акация

Дървесината ще бъде продадена по продажни цени за един куб. м. – лв./куб. м. без ДДС.

Разходите за  товаренето и транспортиране на дървесината са за сметка на спечелилия търга.

Търгът ще се проведе на 08.05.2019 г. от 11, 00 ч. в стаята на съветника в Общинска администрация – Берковица.

При не провеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 15.05.2019 г. от 11, 00 ч. при същите условия.

За повече информация- на web site: http://berkovitsa.bg /, Община Берковица

 

Инж. Милчо Доцов    

 Кмет на Община Берковица