Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ЛогаМаяГ П О К А Н А     

На 16 май 2019 год. от 11:00 часа в гр. Берковица на адрес: пл. „Йордан Радичков“ №1 зала „Камбанка“ ще се състои пресконференция за приключване изпълнението на проект BG16RFOP001-2.001-0073 „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ №4“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0073-С03 и № РД-02-37-75/14.09.2016 год. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по процедура на директно предоставяне BG 16RFОР001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони“ се финансират със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.     

В тази връзка Общинска администрация – Берковица кани всички заинтересовани страни- медии, граждани, институции да присъстват на заключителната пресконференция.

На пресконференцията ще бъдат представени:

  1. Целите на проекта;
  2. Изпълнени дейности по проекта;
  3. Екип за управление на проекта;
  4. Постигнати резултати от изпълнението на проекта;

Мероприятието е част от дейностите за информиране и публичност и цели запознаване на заинтересованите страни и широката общественост с целите, изпълнените дейности и постигнатите резултати от реализацията на проекта.

 

За контакти:

Ася Велиславова – Ръководител на проекта

тел.0953 88404, email velislavova.a@berkovitsa.com