Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

3500 Берковица, обл. Монтана, пл. “Йордан Радичков” 4, тел: 0953 / 88 404

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 38, чл. 45, т. 7 и чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 1546 от Протокол № 77/29.03.2019 г. и Решение № 1579 от Протокол № 78/25.04.2019 г. на Общински съвет – Берковица и Заповед № РД-15-237.16.05.2019 г. на Кмета на община Берковица

      ОБЯВЯВА  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 1. Откривам процедура за провеждане на търг с явно наддаване за за продажба на моторни превозни средства (МПС) – общинска собственост, представляващи:

1.1. Товарен автомобил, марка-модел „Ифа мултикар“, с рег. №СА4299ВХ, рама №3398, двигател №188690824, цвят: син/черен, начална тръжна цена 840,00 лв. /осемстотин и четиридесет лева/ с ДДС.

1.2. Лек автомобил, марка „Фолксваген голф“, с рег. №М4362АТ, рама №WVWZZZ1GZKW716894, двигател №2G083617, цвят: тъмно син,  начална продажна цена 780,00 лв. /седемстотин и осемдесет лева/ с ДДС.

 1. Публичният търг ще се проведе на 28.05.2019 г. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица, както следва:
 • За позиция 1.1. от 09:30 ч.
 • За позиция 1.2. от 09:45 ч.
 1. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица.
 2. Размерът на депозита за участие в търга е в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена, определен с Решение № 1546 от Протокол № 77/29.03.2019 г. и Решение № 1579 от Протокол № 78/25.04.2019 г. на Общински съвет – Берковица, както следва:
 • За позиция 1.1. –  84,00 лв. (осемдесет и четири лева) с ДДС;
 • За позиция 1.2. –  78,00 лв. (седемдесет и осем лева) с ДДС.
 1. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица,

BIC код на банката: UNCRBGSF

IBAN: BG13UNCR70003301006351

или в брой в стая 110-каса, сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

 1. 6. Началната тръжна цена е определена с Решение № 1546 от Протокол № 77/29.03.2019 г. в размер на 840,00 лв. /осемстотин и четиридесет лева/ с ДДС и Решение № 1579 от Протокол № 78/25.04.2019 г. на Общински съвет – Берковица в размер на 780,00 лв. /седемстотин и осемдесет лева/ с ДДС.
 2. 7. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора.
 3. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет.1, стая 102, след заплащане на съответната такса в размер на 134,22 лв. (сто тридесет и четири лева двадесет и две стотинки) с ДДС за всяка позиция отделно в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден до 17,00 часа на 27.05.2019 г..
 4. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на движимата вещ (МПС) и се запознаят с вида, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.
 5. 10. Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.
 6. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17,00 часа на 27.05.2019 г..
 7. Информация за МПС – обекти на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: http://berkovitsa.com/.
 8. 1 При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 04.06.2019 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17,00 часа на 03.06.2019 г..
 9. 14. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

 

инж. Милчо Доцов  /П/

Кмет на Община Берковица