Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д „ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-2620/22 май 2019 год.

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал.2, т.1 и чл.29, ал.2 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам редовна сесия на Общински съвет – Берковица на 30 май 2019 г. /четвъртък/, от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. 1. Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2018 година на „Общински пазар 99” ЕООД – Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

Докладва – Невена Григорова – Управител

  1. 2. Отчет за дейността на Дом за стари хора с отделение за лежащо болни –

гр. Берковица за 2018 година. Проблеми, мерки и предложения за подобряване

на работата.

Докладва – Ради Иванов – Директор

  1. 3. Отчет за дейността на Дом за пълнолетни лица с деменция с. Бистрилица за 2018 година. Проблеми, мерки и предложения за подобряване на работата.

Докладва – Красимира Каменова – Директор

  1. 4. Докладни записки

Докладват – председатели на ПК

 

  1. 5. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 27 май 2019 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.

                                                       

 

ИВАН КИРИЛОВ

Председател на Общински съвет-Берковица