Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д „ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И  НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА на  30 май 2019 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

     29 май 2019 г. /сряда/  – 15.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2557(3) относно Годишен финансов отчет и счетоводен баланс за 2018 г. на „Общински пазар 99“ ЕООД, гр. Берковица;

2.Докладна РД-92-00-2618 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица;

3.Докладна РД-92-00-2619 относно обявяване на недвижим имот и сграда, които са предоставени за безвъзмездно ползване на детска градина „Васил Левски“, с. Бързия за публична общинска собственост на община Берковица при ред и условия предвидени в закона;

4.Докладна РД-92-00-2621 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит на финансово-счетоводната дейност на „Обредни дейности“ ЕООД, гр. Берковица;

5.Докладна РД-92-00-2626 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.222.464 нахождащ се в гр. Берковица, местност Памук баир /земеделска земя/;

6.Докладна РД-92-00-2628 относно продължаване срока на договор за възлагане управлението на „Общински пазар 99“ ЕООД, гр. Берковица;

7.Докладна РД-92-00-2631 относно предоставяне за ползване на мери, пасища и ливади в землищата на територията на Община Берковица през стопанската 2019-2020 г.;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

29 май 2019 г. /сряда/ – 17.15 часа

1.Докладна РД-92-00-2612 относно финансова подкрепа за закупуване на мокет за НЧ „Иван Вазов 1872“, гр. Берковица;

2.Докладна РД-92-00-2615 относно корекция на капиталови разходи за 2019г.;

3.Докладна РД-92-00-2623 относно финансова подкрепа за закупуване на строителни материали за НЧ „Съгласие 1898“, с. Гаганица;

4.Докладна РД-92-00-2625 относно актуализация на бюджета на община Берковица за 2019 година;

5.Докладна РД-92-00-2629 относно колективна награда на шампионите на България по ръгби „Балкански котки“;

6.Докладна РД-92-00-2632 относно финансова подкрепа за провеждане на традиционен събор в с. Гаганица, Община Берковица;

7.Заявление РД-92-00-2614 от Методи Тошев, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

8.Заявление РД-92-00-2624 от Сава Стаменова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

28 май 2019 г. /вторник/ – 14.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2606 относно упълномощаване на представител на община Берковица за участие в редовно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“АД, гр. Монтана;

2.Питане РД-92-00-2616 от Даниел Каменов, с. Песочница относно състояние на инфраструктурата на с. Песочница и дейността на кметския наместник;

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

29 май 2019 г. /сряда/  –  14.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2618 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица;

2.Докладна РД-92-00-2626 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.222.464 нахождащ се в гр. Берковица, местност Памук баир /земеделска земя/;

3.Докладна РД-92-00-2631 относно предоставяне за ползване на мери, пасища и ливади в землищата на територията на Община Берковица през стопанската 2019-2020 г.;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

28 май 2019 г. /вторник/  –  15.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2558(2) относно приемане Отчет за дейността на Дом за стари хора с отделение за лежащо болни, гр. Берковица за 2018 г.;

2.Докладна РД-92-00-2559(2) относно приемане Отчет за дейността на Дом за пълнолетни лица с деменция, с. Бистрилица за 2018 г.;

3.Заявление РД-92-00-2614 от Методи Тошев, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

4.Заявление РД-92-00-2624 от Сава Стаменова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

29 май 2019 г. /сряда/  –  16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2617 относно приемане на Годишен план за подкпера на личностно развитие за 2019 година на Община Берковица;

2.Докладна РД-92-00-2622 относно приемане на Общинска програма за закрила на детето и Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби в Община Берковица за 2019 година;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

28 май 2019 г. /вторник/  –  16.00 часа

 

1.Докладна РД-92-00-2627 относно одобряване на ПУП за ПИ с идентификатор 03928.66.102 по кадастрална карта на гр. Берковица;

2.Докладна РД-92-00-2634 относно изработване на проект за ПУП и ПУП-парцеларен план за ПИ с идентификатор 03928.201.132 по КК на гр. Берковица;

3.Докладна РД-92-00-2636 относно изработване на проект за ПУП за ПИ с идентификатор 03928.209.175 по КК на гр. Берковица;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

29 май 2019 г. /сряда/ – 16.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2611 относно кандидатстване на Община Берковица с проектно предложение: „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания – гр.Берковица ” за финансиране по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – Етап 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства”, Компонент 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.;