Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

3500 Берковица, обл. Монтана, пл. “Йордан Радичков” 4, тел: 0953 / 88 404

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решения № № 1582, 1583 от Протокол  № 78/25.04.2019 г. на Общински съвет  – Берковица и Заповед № РД-15-238/16.05.2019 г. на кмета на община Берковица

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.340 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка три четири нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 686 кв.м. (шестстотин осемдесет и шест квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: 2823, квартал: 6, парцел: ХХ,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. Мир № 43, с начална тръжна цена в размер на 4600,00 лв. (четири  хиляди и шестстотин лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.2.  Поземлен имот с идентификатор 07510.2.33 (нула седем пет едно нула точка две точка три три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Бързия, одобрени със заповед РД-18-584/28.02.2018 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ 4445 кв.м. (четири хиляди четиристотин четиридесет и пет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 4, Номер по предходен план: 002033, адрес на поземления имот: с. Бързия, местност Стежи, с начална тръжна цена в размер на 10090,00 лева (десет хиляди и деветдесет лева).  Сделката не подлежи на облагане с ДДС.

 1. Публичният търг ще се проведе на 28.05.2019 г. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица както следва:
 • За обект 1.1. от 09,00 часа;
 • За обект 1.2. от 09,15 часа.
 1. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица.
 2. Началната тръжна цена е определена с Решение № 1582 за ПИ 03928.515.340-4600,00 лв., Решение № 1583 за ПИ 07510.2.33-10090,00 лв. от Протокол № 78/25.04.2019 г. на Общински съвет – Берковица.
 3. 5. Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна цена, съгласно чл. 46, ал. 4, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:
 • За обект 1.1. – 460,00 лв. (четиристотин и шестдесет лева) без ДДС;
 • За обект 1.2. – 1009,00 лв. (хиляда и девет лева) без ДДС.
 1. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица,

BIC код на банката: UNCRBGSF.

IBAN: BG13UNCR70003301006351

или в стая 110-каса в сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

 1. Утвърждавам тръжни книжа за всеки един от изброените имоти и проекто-договара. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за всеки номер имот – обект на търга тръжни книжа в размер на 148,14 лева (сто четиридесет и осем лева и четиринадесет стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден до 17.00 часа на 27.05.2019 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.

 1. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17.00 часа на 27.05.2019 г.
 2. Информация за имотите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: http://berkovitsa.bg/.
 3. При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 04.06.2019 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17.00 часа на 03.06.2019 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

 

 

инж. Милчо Доцов  /п/                                                                       

Кмет на община Берковица