Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

         ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА
 

3500 Берковица, обл. Монтана, пл. “Йордан Радичков” 4, тел: 0953 / 88 404

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 24, ал.1, ал.2, т.1,  ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда и начина за добиване и ползване на дървесина извън горски територии  в Община Берковица,  Решение № 1584 от Протокол № 78/25.04.2019 година на Общински съвет – Берковица и Заповед № РД-15-251/21.05.2019 г.

ОБЯВЯВА  ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на дървесина на корен, както следва:

Дървета определени за отсичане – 2  броя тополи в района на моста до гостилница „Парадайс“ и 7 броя върби в района над моста на ЛПГ гр. Берковица, в урбанизираната територия гр. Берковица,   при обща цена  865 лв. без ДДС.

Сделката подлежи на облагане с ДДС.

Дървесината ще бъде продадена по продажни цени за един куб. м. – лв./куб. м. без ДДС.

Прогнозните количества дървесина, които ще се добият от отсичането на  2 бр. тополи и 7 броя върби са 13 куб. м. ЕСД (топола) над 30 см и 14,00 пл. куб. м. дърва за огрев (топола и върба).          

Продажната цена (лв./куб. м. без ДДС ) на прогнозно – количество на корен е както следва:

–  ЕСД (топола)над 30 см.                          –   45 лв. за 1 м³

–  Дърва за огрев (топола и върба)           –  20 лв. за 1 пл. м³

Сделката подлежи на облагане с ДДС.

Разходите за сечта и товаренето на дървесината са за сметка на спечелилия търга.

Търгът ще се проведе на 11.06.2019 г. от 10,30 ч. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица.

При не провеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 18.06.2019 г. от 10,30 ч. при същите условия.

За повече информация- на web site: http://berkovitsa.bg /, Община Берковица

  

инж. Милчо Доцов    

 Кмет на Община Берковица