АКТУАЛНО

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

3500 Берковица, обл. Монтана, пл. “Йордан Радичков” 4, тел: 0953 / 88 404

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решения № № 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645 от Протокол  № 80/21.06.2019 г. на Общински съвет  – Берковица и Заповед № РД-15-316/12.07.2019 г. на кмета на община Берковица

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.20 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка две нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 352 кв.м. (триста петдесет и два квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: няма,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, с начална тръжна цена в размер на 2360,00 лв. (две хиляди триста и шестдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.54 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка пет четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 447 кв.м. (четиристотин четиридесет и седем квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: 2845, квартал: 19,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. „Пролет“, с начална тръжна цена в размер на 3000,00 лв. (три хиляди лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.109 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка едно нула девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 1177 кв.м. (хиляда сто седемдесет и седем квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: квартал: 16,17, парцел: VІІ, VІІІ, ІХ,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. „Малина“, с начална тръжна цена в размер на 7890,00 лв. (седем хиляди осемстотин и деветдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.4.  Поземлен имот с идентификатор 03928.515.176 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка едно седем шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 352 кв.м. (триста петдесет и два квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: част от 2635, квартал: 14а,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. „Мир“, с начална тръжна цена в размер на 2360,00 лв. (две хиляди триста и шестдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.5.  Поземлен имот с идентификатор 03928.209.140 (нула три девет две осем точка две нула девет точка едно четири нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, одобрени със заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-2584-01.04.2016 г. на началник на СГКК-Монтана, площ 629 кв.м. (шестстотин двадесет и девет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Категория на земята при неполивни условия: 9, Номер по предходен план: 03928.209.140, адрес на поземления имот: град Берковица, местност Сарановец, с начална тръжна цена в размер на 732,00 лева (седемстотин тридесет и два лева). Сделката не подлежи на облагане с ДДС.

1.6. Поземлен имот с идентификатор 03928.209.141 (нула три девет две осем точка две нула девет точка едно четири едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, одобрени със заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-2584-01.04.2016 г. на началник на СГКК-Монтана, площ 630 кв.м. (шестстотин и тридесет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Категория на земята при неполивни условия: 9, Номер по предходен план: 03928.209.141, адрес на поземления имот: град Берковица, местност Сарановец, с начална тръжна цена в размер на 735,00 лева (седемстотин тридесет и пет лева). Сделката не подлежи на облагане с ДДС.

 1. Публичният търг ще се проведе на 25.07.2019 г. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица както следва:
 • За обект 1.1. от 09:00 часа;
 • За обект 1.2. от 09:15 часа.
 • За обект 1.3. от 09:30 часа;
 • За обект 1.4. от 09:45 часа;
 • За обект 1.5. от 10:00 часа;
 • За обект 1.6. от 10:15 часа.
 1. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица.
 2. Началната тръжна цена е определена с Решение № 1640 за ПИ 03928.515.20-2360,00 лв., Решение № 1641 за ПИ 03928.515.54-3000,00 лв., Решение № 1642 за ПИ 03928.515.109-7890,00 лв., Решение № 1643 за ПИ 03928.515.176-2360,00 лв., Решение № 1644 за ПИ 03928.209.141-735,00 лв., Решение № 1645 за ПИ 03928.209.140-732,00 лв.,от Протокол № 80/21.06.2019 г. на Общински съвет – Берковица.
 1. 5. Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна цена, съгласно чл. 46, ал. 4, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:
 • За обект 1.1. – 236,00 лв. (двеста тридесет и шест лева) без ДДС;
 • За обект 1.2. – 300,00 лв. (триста лева) без ДДС;
 • За обект 1.3. – 789,00 лв. (седемстотин осемдесет и девет лева) без ДДС;
 • За обект 1.4. – 236,00 лв. (двеста тридесет и шест лева) без ДДС;
 • За обект 1.5. – 73,20 лв. (седемдесет и три лева и двадесет стотинки) без ДДС;
 • За обект 1.6. – 73,50 лв. (седемдесет и три лева и петдесет стотинки) без ДДС.
 1. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица,

BIC код на банката: UNCRBGSF.

IBAN: BG13UNCR70003301006351

или в стая 110-каса в сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

 1. Утвърждавам тръжни книжа за всеки един от изброените имоти и проекто-договара. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за всеки номер имот – обект на търга тръжни книжа в размер на 73,50 лева (седемдесет и три лева и петдесет стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден до 17.00 часа на 24.07.2019 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.

 1. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17.00 часа на 24.07.2019 г.
 1. Информация за имотите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: http://berkovitsa.bg/.
 1. При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 01.08.2019 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17.00 часа на 31.07.2019 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

 

 

АСЯ ВЕЛИСЛАВОВА /П/

Зам.-кмет на община Берковица  

(Заповед № РД-15-830/29.12.2015 г.) 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОБЯВЯВА На основание Заповед на кмета на Община Берковица РД№15- 179/22.03.2023 г. и чл. 91, ал. 1 и

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Кмет на Община Берковица (22) ЛПГ (7) МИГ Берковица и Годеч (7) Образование (41) Община Берковица (344) Общинска администрация-Берковица (28) Общински съвет-Берковица (23) Обява (12) Природни забележителности (21) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (15) ваканция&спа експо (7) велислав захариев (6) детски градини (7) дневен ред (8) заповед (10) заповеди на кмета (23) избори (8) избори за Народно събрание (7) кмет берковица (8) кмет община берковица (8) конкурс (9) културни забележителности (17) общинска администрация (54) общински съвет - берковица (6) обява община берковица (7) обявление (63) основни училища (8) отдел строителство (18) поздравителен адрес (18) проект (10) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (8) социални дейности (14) социални услуги (9) спорт (12) спортни клубове (11) съветници (8) съобщение (10) туризъм (32) услуги (13) училища в Община Берковица (7)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

МТИ Културен туризъм - Велико Търново
Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СЕ ПОДГОТВЯ ЗА ИЗЛОЖЕНИЕТО “КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ” ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

От 20-23 април 2023 година, Община Берковица ще вземе участие в Международно туристическо изложение “Културен туризъм” във Велико Търново. Презентирането

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Избори 2023
Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изборите за народни представители на 2 април 2023 г., уведомяваме избирателите с постоянен адрес в квартал “Беговица”,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ПАРАГРАФ 4, АЛ. 2 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/

На вниманието наИрена Тодорова, гр. Монтана, бул. “Трети март”, вх. В, ет. 3, ап. 9Илонка Иванова, гр. Монтана, ж.к. ,,Младост“,

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.