АКТУАЛНО

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

СПИСЪК   НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И  НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА на  26 юли 2019 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

24 юли 2019 г. /сряда/  – 15.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2699 относно предоставяне безвъзмездно за управление на Агенция по вписванията за дейността на Служба по вписванията, гр. Берковица на  помещение от подземния етаж на сградата на община Берковица, ситуирано съгласно изготвена схема;

2.Докладна РД-92-00-2707 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица;

3.Докладна РД-92-00-2708 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на ДГ „Детелина“ с. Замфирово за следващия зимен отоплителен сезон 2019- 2020 г.;

4.Докладна РД-92-00-2716 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на Домашен социален патронаж – гр. Берковица;

5.Докладна РД-92-00-2718 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.24 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Крайречна“;

6.Докладна РД-92-00-2719 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.59 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Пролет“;

7.Докладна РД-92-00-2720 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.182 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Лале“;

8.Докладна РД-92-00-2721 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.185 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Лале“;

9.Докладна РД-92-00-2722 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.186 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Мир“;

10.Докладна РД-92-00-2723 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.248 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Мир“ № 70;

11.Докладна РД-92-00-2724 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.327 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Панайот Хитов“ № 7;

12.Докладна РД-92-00-2725 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.391 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Чайка“;

13.Докладна РД-92-00-2726 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.397 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

14.Докладна РД-92-00-2727 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.402 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Чайка“;

15.Докладна РД-92-00-2728 относно извършване на разпоредителна сделка – продажба на частта на общината по пазарна цена от съсобствен между Община Берковица и физическо лице недвижим имот нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

16.Докладна РД-92-00-2729 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.468 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Лале“;

17.Докладна РД-92-00-2730 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.2 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

  1. Докладна РД-92-00-2731 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.69 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

19.Докладна РД-92-00-2732 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.72 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

20.Докладна РД-92-00-2733 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.87 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

21.Докладна РД-92-00-2734 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.88 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

22.Докладна РД-92-00-2735 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.209.182 нахождащ се в гр. Берковица, местност Сарановец /лозе/;

23.Докладна РД-92-00-2736 относно продажба на ПИ с идентификатор 30301.301.649 нахождащ се в с. Замфирово, ул. „Лазар Младенов“ № 5;

24.Докладна РД-92-00-2737 относно продажба на ½-една втора идеална част от УПИ ІХ, в кв. 19 по плана на село Мездрея, община Берковица;

25.Докладна РД-92-00-2738 относно определяне на пазарна оценка на Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ, кв. 19а (деветнадесети „а“) по регулационния план на село Ягодово за извършване на продажба по реда на чл. 35 ал. 3 от ЗОС;

  1. Докладна РД-92-00-2739 относно определяне на пазарна оценка на Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ-седми, в квартал 19 (деветнадесети) по регулационния план на село Ягодово за извършване на продажба по реда на чл. 35 ал. 3 от ЗОС;

27.Докладна РД-92-00-2740 относно учредяване право на прокарване на телекомукационни мрежи за оптична свързаност Монтанa – Берковица през имоти публична общинска собственост на Община Берковица;

28.Докладна РД-92-00-2717 относно упълномощаване на представител на община Берковица за участие в извънредно общо събрание на акционерите на „КОМ 2016“ АД, гр. София, което ще се проведе на 20.08.2019 г.

 

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 24 юли 2019 г. /сряда/ – 17.15 часа

1.Докладна РД-92-00-2696 относно превоз на ученици от гимназиален етап от квартал „Раковица“ до гр. Берковица;

2.Докладна РД-92-00-2697 относно откриване на ученическа автобусна линия от кв. „Беговица„- ж.к. „Заряница„- III ОУ гр. Берковица – I ОУ гр. Берковица – ж.к. „Изгрев“ – II ОУ гр. Берковица;

3.Докладна РД-92-00-2698 относно писмен отчет за получените командировъчни пари  за второ тримесечие на 2019 година;

4.Докладна РД-92-00-2700 относно корекция на Бюджета на Община Берковица за   2019 година;

5.Докладна РД-92-00-2701 относно предоставяне на средства  за изпълнение на дейности от местно значение, придобити от продажба на недвижим имот-частна общинска собственост:1150/1955 идеални части от поземлен имот с идентификатор 30301.301.102 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Замфирово с обща площ 1955 кв.м., ведно с построените в него сгради с идентификатор 30301.301.102.1  със застроена площ 360 кв.м. и с идентификатор 30301.301.102.2. с обща площ 17 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Замфирово;

6.Докладна РД-92-00-2704 относно изплащане на еднократна помощ за раждане на дете;

7.Докладна РД-92-00-2705 относно внесена докладна от Сергей Иванов  Управител на „ВиК –Берковица „ЕООД за предоставяне на  временен безлихвен заем;

8.Докладна РД-92-00-2706 относно предоставяне на средства на НЧ „Иван Вазов 1872“ гр. Берковица;

9.Докладна РД-92-00-2714 относно корекция на капиталови разходи, съгласно чл. 52 от ЗДБРБ за 2019 г.;

10.Докладна РД-92-00-2717 относно упълномощаване на представител на община Берковица за участие в извънредно общо събрание на акционерите на „КОМ 2016“ АД, гр. София, което ще се проведе на 20.08.2019 г.

11.Заявление РД-92-00-2671 от Иван Войков, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

12.Заявление РД-92-00-2693 от Димитрина Димитрова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

13.Заявление РД-92-00-2695 от Иванка Стоянова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

14.Заявление РД-92-00-2715 от Йордан Николов Станков, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

 

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

23 юли 2019 г. /вторник/ – 14.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2702 относно именуване на новосъздадени  улици на територията на гр. Берковица, кв. Раковица и включването им в класификатора на пътните артерии на Република България;

2.Докладна РД-92-00-2713 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Берковица;

3.Докладна РД-92-00-2717 относно упълномощаване на представител на община Берковица за участие в извънредно общо събрание на акционерите на „КОМ 2016“ АД, гр. София, което ще се проведе на 20.08.2019 г.

4.Заявление РД-92-00-2688 от Димитър Младенов, гр. Берковица относно проблеми с течаща вода на ул. „Солунска“ № 28;

 

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

25 юли 2019 г. /четвъртък/  –  16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2707 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица;

2.Докладна РД-92-00-2708 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на ДГ „Детелина“ с. Замфирово за следващия зимен отоплителен сезон 2019- 2020 г.;

3.Докладна РД-92-00-2716 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на Домашен социален патронаж – гр. Берковица;

4.Докладна РД-92-00-2735 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.209.182 нахождащ се в гр. Берковица, местност Сарановец /лозе/;

5.Докладна РД-92-00-2717 относно упълномощаване на представител на община Берковица за участие в извънредно общо събрание на акционерите на „КОМ 2016“ АД, гр. София, което ще се проведе на 20.08.2019 г.

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

25 юли 2019 г. /четвъртък/  –  13.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2703(2) относно отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост гр. Берковица, ул. „Проф. Александър Фол“ № 2 за 2018 г.;

2.Докладна РД-92-00-2717 относно упълномощаване на представител на община Берковица за участие в извънредно общо събрание на акционерите на „КОМ 2016“ АД, гр. София, което ще се проведе на 20.08.2019 г.

3.Заявление РД-92-00-2671 от Иван Войков, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

4.Заявление РД-92-00-2693 от Димитрина Димитрова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

5.Заявление РД-92-00-2695 от Иванка Стоянова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

6.Заявление РД-92-00-2715 от Йордан Николов Станков, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

 

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

      25 юли 2019 г. /четвъртък/  –  14.45 часа

1.Докладна РД-92-00-2712 относно информация за приключване на учебната 2018 – 2019 година в община Берковица, проблеми и мерки за тяхното решаване за успешното провеждане на учебния процес през новата 2019 – 2020 година;

2.Докладна РД-92-00-2696 относно превоз на ученици от гимназиален етап от квартал „Раковица“ до гр. Берковица;

3.Докладна РД-92-00-2697 относно откриване на ученическа автобусна линия от кв. „Беговица„- ж.к. „Заряница„- III ОУ гр. Берковица – I ОУ гр. Берковица – ж.к. „Изгрев“ – II ОУ гр. Берковица;

4.Докладна РД-92-00-2717 относно упълномощаване на представител на община Берковица за участие в извънредно общо събрание на акционерите на „КОМ 2016“ АД, гр. София, което ще се проведе на 20.08.2019 г.

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

25 юли 2019 г. /четвъртък/  –  16.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2711 относно изменение на уличната регулация от осови точки – ОТ 20-  ОТ 29 – ОТ 28 по регулационния план на с.Бокиловци съобразно мотивирано предложение и задание по чл.125, ал.1 и 2 от  ЗУТ от Татяна Петрова Белчева – собственица на имот пл. № 95, в кв.16 по плана на с. Бокиловци, с цел да закупи придаваемо общинско място след изменение на уличната регулация;

2.Докладна РД-92-00-2740 относно учредяване право на прокарване на телекомукационни мрежи за оптична свързаност Монтанa – Берковица през имоти публична общинска собственост на Община Берковица;

3.Докладна РД-92-00-2741 относно процедиране на ПУП за  част от УПИ І,   кв.113 по плана на гр. Берковица, частна общинска собственост, идентична с  ПИ 03928.506.319 и ПИ 03928.506.351  по КККР на гр. Берковица и ПИ 03928.506.318 по КККР на гр.Берковица- частна собственост, съгласно представено мотивирано предложение и скица-проект;

4.Докладна РД-92-00-2717 относно упълномощаване на представител на община Берковица за участие в извънредно общо събрание на акционерите на „КОМ 2016“ АД, гр. София, което ще се проведе на 20.08.2019 г.

 

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

24 юли 2019 г. /сряда/  –  16.30 часа

 

1.Докладна РД-92-00-2717 относно упълномощаване на представител на община Берковица за участие в извънредно общо събрание на акционерите на „КОМ 2016“ АД, гр. София, което ще се проведе на 20.08.2019 г.

 

 

 

 

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Великденски базар
Новини

ВЕЛИКДЕНСКИ БАЗАР

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА организира ВЕЛИКДЕНСКИ БАЗАРот 13 до 16 април 2023 година и най-учтиво канипроизводители, търговци, занаятчии, образователни институции и социални

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 24.03.2023 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА22 март 2023 г. /сряда/ – 14.00 часа 1.Докладна РД-92-00-2408 относно отчет за дейността

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Кмет на Община Берковица (22) ЛПГ (7) МИГ Берковица и Годеч (7) Образование (41) Община Берковица (344) Общинска администрация-Берковица (28) Общински съвет-Берковица (23) Обява (12) Природни забележителности (21) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (15) ваканция&спа експо (7) велислав захариев (6) детски градини (7) дневен ред (8) заповед (10) заповеди на кмета (23) избори (8) избори за Народно събрание (7) кмет берковица (8) кмет община берковица (8) конкурс (9) културни забележителности (17) общинска администрация (54) общински съвет - берковица (6) обява община берковица (7) обявление (63) основни училища (8) отдел строителство (18) поздравителен адрес (18) проект (10) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (8) социални дейности (14) социални услуги (9) спорт (12) спортни клубове (11) съветници (8) съобщение (10) туризъм (32) услуги (13) училища в Община Берковица (7)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

МТИ Културен туризъм - Велико Търново
Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СЕ ПОДГОТВЯ ЗА ИЗЛОЖЕНИЕТО “КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ” ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

От 20-23 април 2023 година, Община Берковица ще вземе участие в Международно туристическо изложение “Културен туризъм” във Велико Търново. Презентирането

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Избори 2023
Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изборите за народни представители на 2 април 2023 г., уведомяваме избирателите с постоянен адрес в квартал “Беговица”,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ПАРАГРАФ 4, АЛ. 2 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/

На вниманието наИрена Тодорова, гр. Монтана, бул. “Трети март”, вх. В, ет. 3, ап. 9Илонка Иванова, гр. Монтана, ж.к. ,,Младост“,

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.