Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

BERKOVITSA-9ОБЯВА

Във връзка с предоставянето на механизма лична помощ от 05.08.2019г., община Берковица започва набирането на кандидати за лични асистенти.

Лицата подават следните документи:

  1. Заявление – декларация по образец;
  2. Документ за самоличност /за справка/;
  3. Автобиография;
  4. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи или декларация, че няма сключен трудов договор;
  5. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие по отношение на ползвател на лична помощ (по преценка на кандидата);
  6. По преценка кандидатът за асистент може да представи копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс на обучение за асистент или документ, удостоверяващ наличието на подходящо образователно и/или квалификационно равнище;
  7. Декларация – съгласие личните данни да бъдат обработвани за нуждите на механизма лична помощ и да бъдат предоставяни на АСП и НОИ.

Механизмът лична помощ ще се предоставя на лицата с увреждане от 01.09.2019 г.

Документи се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите – партер сградата на Общинска администрация гр.Берковица в рамките на работното време.