Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На 03.09.2013 г. се подписа първият договор на Община Берковица – Договор № 46/3/3210253/03.09.2013 г., тристранно от „МИГ-Берковица и Годеч“ и Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.  Проектът „Подобряване качеството на социалните услуги в „Домашен социален патронаж“, предоставяни на хората в неравностойно положение в Община Берковица“ е по Ос 3, Мярка 321 „Основни услуги на населението в селските райони“ с входящ номер ЗП321-001, подаден на 14.11.2012 г.  Общата стойност на договора е 44 035,00 лева /без ДДС/.

За избор на изпълнител, ще се проведат две обществени поръчки чрез публична покана съответно за:

1.Доставка  и монтаж на професионално кухненско оборудване за нуждите на „Домашен социален патронаж“, Берковица – стойност на обществената поръчка: 20 745.00 лв. /без ДДС/ 

2.Комплексна доставка на автомобил – ван за нуждите на „Домашен социален патронаж“,  окомплектован с четири броя фабрично нови зимни гуми – стойност на обществената поръчка: 23 290.00 лв. /без ДДС/

Договорът е със срок за изпълнение 12 месеца от датата на подписване на договора