Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

П О К А Н А

ДО

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА:

 

ПП“ГЕРБ“              

гр. София, район Триадица,
НДК, Административна сграда, ет. 17                                          

КОАЛИЦИЯ“БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“     

 1000, гр.София,
Район Възраждане,
Ул. „Позитано“ № 20      

ПП“ДПС“    

гр. София,
бул. ,,Ал. Стамболийски“ № 45А                                                       

КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ  –

 НФСБ

гр. София,
ул. Г. С. Раковски № 134, ет. 2 и 3

 АТАКА

гр. София,
пл. „Петко Р. Славейков  № 4А

 ВМРО

гр. София,
ул. Пиротска № 5, ет. 5                              

ПАРТИЯ „ВОЛЯ”  

гр. Варна, ж.к. Младост
бул. Република, сграда Медицински център „Младост“                                               

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ –                  

ОБЕДИНЕНИЕ”

„ ДА БЪЛГАРИЯ“ и КП

гр. София,
бул. „Драган Цанков“ № 12-14, ет. 2, ап. 7

 ДСБ

Гр. София,
бул. „Витоша“ № 18

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

            Във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 година на основание чл. 75 ал.1 от Изборния кодекс  и съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019г.  на ЦИК Ви каня да участвате в консултации за определяне състава на Общинската  избирателна комисия за Община Берковица.

Консултациите ще се проведат на 16.08.2019 г. /петък/ от 11,00 часа в Заседателната зала на първи етаж на Общинска администрация – Берковица /стаята на съветника/.

При явяването на консултациите представляващите съответната партия или

коалиция от партии, следва да се съобразят с изискванията на Изборния кодекс чл. 75

ал.3 и ал.4и решение № 600-МИ от 09.08. 2019г. на ЦИК, а именно:

При консултациите партиите и коалициите следва да представят:

а) писмено предложение за състав на ОИК / съгласно изискванията на решение № 600-МИ/ 09.08.2019г. на ЦИК – т.12.1/ , което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.07.2019 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома), удостоверение за правоспособност (в случай, че са юристи);

д) предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т. 1, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;

е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение № 1).

Приложение: Решение № 600-МИ/09.08.2019г.

 

 

ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ       

Кмет на Община Берковица