Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

3500 Берковица, обл. Монтана, пл. “Йордан Радичков” 4, тел: 0953 / 88 404

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решения № № 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1687 от Протокол  № 82/26.07.2019 г. на Общински съвет  – Берковица и Заповед № РД-15-370/19.08.2019 г. на кмета на община Берковица

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.24 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка две четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 371 кв.м. (триста седемдесет и един квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: квартал: 20,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. „Крайречна“, с начална тръжна цена в размер на 2590,00 лв. (две хиляди петстотин и деветдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.59 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка пет девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 171 кв.м. (сто и седемдесет и един квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: квартал: 20,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. „Пролет“, с начална тръжна цена в размер на 1190,00 лв. (хиляда сто и деветдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.182 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка едно осем две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 537 кв.м. (петстотин тридесет и седем квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: 2661, квартал: 14а,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. „Лале“, с начална тръжна цена в размер на 3740,00 лв. (три хиляди седемстотин и четиридесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.4. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.185 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка едно осем пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 525 кв.м. (петстотин двадесет и пет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: квартал: 14а,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. „Лале“, с начална тръжна цена в размер на 3660,00 лв. (три хиляди шестстотин и шестдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.5. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.186 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка едно осем шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 548 кв.м. (петстотин четиридесет и осем квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: квартал: 14а,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. „Мир“, с начална тръжна цена в размер на 3820,00 лв. (три хиляди осемстотин и двадесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.6. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.248 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка две четири осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 414 кв.м. (четиристотин и четиринадесет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: квартал: 3, парцел: ІІ,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. „Мир“ № 70, с начална тръжна цена в размер на 2890,00 лв. (две хиляди осемстотин и деветдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.7. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.327 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка три две седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 316 кв.м. (триста и шестнадесет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: квартал: 6а, парцел: VІІІ,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. „Панайот Хитов“ № 7, с начална тръжна цена в размер на 2200,00 лв. (две хиляди и двеста лева).  Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.8. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.391 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка три девет едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 331кв.м. (триста тридесет и един квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: квартал: 9, парцел: ІІ,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. „Чайка“, с начална тръжна цена в размер на 2310,00 лв. (две хиляди триста и десет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.9. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.397 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка три девет седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 459 кв.м. (четиристотин петдесет и девет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: квартал: 10,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, с начална тръжна цена в размер на 3200,00 лв. (три хиляди и двеста лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС. 

1.10. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.402 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка четири нула две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: КД-14-12-76/13.04.2009 г. на началник на СГКК – Монтана, площ: 485 кв.м. (четиристотин осемдесет и пет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: 2651, квартал: 10,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. Чайка, с начална тръжна цена в размер на 3380,00 лв. (три хиляди триста и осемдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.11. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.468 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка четири шест осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 438 кв.м. (четиристотин тридесет и осем квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: квартал: 23, парцел: VІ,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. Лале,, с начална тръжна цена в размер на 3050,00 лв. (три хиляди и петдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.12. Поземлен имот с идентификатор 03928.516.2 (нула три девет две осем точка пет едно шест точка две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 448 кв.м. (четиристотин четиридесет и осем квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: квартал: 27, парцел: ІІ,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, с начална тръжна цена в размер на 3120,00 лв. (три хиляди сто и двадесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.13. Поземлен имот с идентификатор 03928.516.69 (нула три девет две осем точка пет едно шест точка шест девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 637 кв.м. (шестстотин тридесет и седем квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: квартал: 28, парцел: ІІІ,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, с начална тръжна цена в размер на 4440,00 лв. (четири хиляди четиристотин и четиридесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.14. Поземлен имот с идентификатор 03928.516.72 (нула три девет две осем точка пет едно шест точка седем две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 268 кв.м. (двеста шестдесет и осем квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: квартал: 26, парцел: І,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, с начална тръжна цена в размер на 1870,00 лв. (хиляда осемстотин и седемдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.15. Поземлен имот с идентификатор 03928.516.87 (нула три девет две осем точка пет едно шест точка осем седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 783 кв.м. (седемстотин осемдесет и три квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: квартал: 26, парцел: ХVІІ,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, с начална тръжна цена в размер на 5460,00 лв. (пет хиляди четиристотин и шестдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.16. Поземлен имот с идентификатор 03928.516.88 (нула три девет две осем точка пет едно шест точка осем осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 524 кв.м. (петстотин двадесет и четири квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: квартал: 26, парцел: ХVІІІ,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, с начална тръжна цена в размер на 3650,00 лв. (три хиляди шестстотин и петдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.17. Поземлен имот с идентификатор 03928.209.182 (нула три девет две осем точка две нула девет точка едно осем две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, одобрени със заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-2584-01.04.2016 г. на началник на СГКК-Монтана, площ 1446 кв.м. (хиляда четиристотин четиридесет и шест квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Категория на земята при неполивни условия: 9, Номер по предходен план: 03928.209.182, адрес на поземления имот: град Берковица, местност Сарановец, с начална тръжна цена в размер на 3245,00 лева (три хиляди двеста четиридесет и пет лева), включваща пазарната стойност на земята и стойността на насажденията. Сделката не подлежи на облагане с ДДС.

1.18. ½-една втора идеална част от УПИ ІХ, в кв. 19 по плана на село Мездрея, целия с площ от 940 кв.м., ул. регулация е утвърдена със заповед № 415/21.08.1933 г., дв. регулация е утвърдена със заповед № 3186/06.09.1933 г., кад. план утвърден със заповед № 13/02.01.1969 г., ведно със самостоятелен обект от сградата в него, представляващ ІІ-втори етаж,  с площ от 280 кв. м., която сграда е разположена в УПИ ІХ, в кв. 19 по плана на село Мездрея,  с адрес: село Мездрея, с начална тръжна цена в размер на 15450,00 лв. (петнадесет хиляди четиристотин и петдесет лева). Сделката подлежи на частично облагане с ДДС.

 1. Публичният търг ще се проведе на 28.08.2019 г. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица както следва:
 • За обект 1.1. от 09:00 часа;
 • За обект 1.2. от 09:15 часа.
 • За обект 1.3. от 09:30 часа;
 • За обект 1.4. от 09:45 часа;
 • За обект 1.5. от 10:00 часа;
 • За обект 1.6. от 10:15 часа;
 • За обект 1.7. от 10:30 часа;
 • За обект 1.8. от 10:45 часа;
 • За обект 1.9. от 11:00 часа;
 • За обект 1.10. от 11:15 часа;
 • За обект 1.11. от 11:30 часа;
 • За обект 1.12. от 13:00 часа;
 • За обект 1.13. от 13:15 часа;
 • За обект 1.14. от 13:30 часа;
 • За обект 1.15. от 13:45 часа;
 • За обект 1.16. от 14:00 часа;
 • За обект 1.17. от 14:15 часа;
 • За обект 1.18. от 14:30 часа.
 1. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица.
 1. Началната тръжна цена е определена с Решение № 1668 за ПИ 03928.515.24-2590,00 лв., Решение № 1669 за ПИ 03928.515.59-1190,00 лв., Решение № 1670 за ПИ 03928.515.182-3740,00 лв., Решение № 1671 за ПИ 03928.515.185-3660,00 лв., Решение № 1672 за ПИ 03928.515.186-3820,00 лв., Решение № 1673 за ПИ 03928.515.248-2890,00 лв., Решение № 1674 за ПИ 03928.515.327-2200,00 лв., Решение № 1675 за ПИ 03928.515.391-2310,00 лв., Решение № 1676 за ПИ 03928.515.397-3200,00 лв., Решение № 1677 за ПИ 03928.515.402-3380,00 лв., Решение № 1679 за ПИ 03928.515.468-3050,00 лв., Решение № 1680 за ПИ 03928.516.2-3120,00 лв., Решение № 1681 за ПИ 03928.516.69-4440,00 лв., Решение № 1682 за ПИ 03928.516.72-1870,00 лв., Решение № 1683 за ПИ 03928.516.87-5460,00 лв., Решение № 1684 за ПИ 03928.516.88-3650,00 лв., Решение № 1685 за ПИ 03928.209.182-3245,00 лв., Решение № 1687 за УПИ ІХ, кв. 19, с. Мездрея-15450,00 лв.,от Протокол № 82/26.07.2019 г. на Общински съвет – Берковица.
 1. 5. Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна цена, съгласно чл. 46, ал. 4, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:
 • За обект 1.1. – 259,00 лв. (двеста петдесет и девет лева) без ДДС;
 • За обект 1.2. – 119,00 лв. (сто и деветнадесет лева) без ДДС;
 • За обект 1.3. – 374,00 лв. (триста седемдесет и четири лева) без ДДС;
 • За обект 1.4. – 366,00 лв. (триста шестдесет и шест лева) без ДДС;
 • За обект 1.5. – 382,00 лв. (триста осемдесет и два) без ДДС;
 • За обект 1.6. – 289,00 лв. (двеста осемдесет и девет лева) без ДДС;
 • За обект 1.7. – 220,00 лв. (двеста и двадесет лева) без ДДС;
 • За обект 1.8. – 231,00 лв. (двеста тридесет и един лева) без ДДС;
 • За обект 1.9. – 320,00 лв. (триста и двадесет лева) без ДДС;
 • За обект 1.10. – 338,00 лв. (триста тридесет и осем лева) без ДДС;
 • За обект 1.11. – 305,00 лв. (триста и пет лева) без ДДС;
 • За обект 1.12. – 312,00 лв. (триста и дванадесет лева) без ДДС;
 • За обект 1.13. – 444,00 лв. (четиристотин четиридесет и четири лева) без ДДС;
 • За обект 1.14. – 187,00 лв. (сто осемдесет и седем лева) без ДДС;
 • За обект 1.15. – 546,00 лв. (петстотин четиридесет и шест лева) без ДДС;
 • За обект 1.16. – 365,00 лв. (триста шестдесет и пет лева) без ДДС;
 • За обект 1.17. – 324,50 лв. (триста двадесет и четири лева и петдесет стотинки) без ДДС;
 • За обект 1.18. – 1545,00 лв. (хиляда петстотин четиридесет и пет лева) без ДДС.
 1. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица,

BIC код на банката: UNCRBGSF.

IBAN: BG13UNCR70003301006351

или в стая 110-каса в сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

 1. Утвърждавам тръжни книжа за всеки един от изброените имоти и проекто-договара. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за всеки номер имот – обект на търга тръжни книжа в размер на 53,08 лева (петдесет и три лева и осем стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден до 17.00 часа на 27.08.2019 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.

 1. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17.00 часа на 27.08.2019 г.
 2. Информация за имотите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: https://berkovitsa.bg/.
 3. При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 04.09.2019 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17.00 часа на 03.09.2019 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

 

 

Инж. МИЛЧО ДОЦОВ /п/

Кмет на община Берковица