Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

BERKOVITSA-9
О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д „ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

СПИСЪК   НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И  НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

 на  30 август 2019 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

28 август 2019 г. /сряда/  – 15.00 часа

 

1.Докладна РД-92-00-2759 относно приемане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2018 година;

2.Докладна РД-92-00-2754 относно предоставяне безвъзмездно за управление на кметство с. Замфирово, кметство с. Боровци, общинско мероприятие ,,Комунални дейности“ гр. Берковица, кметство с. Бързия, Детска градина „Пролетна дъга“ и Детска ясла – Берковица на демонтираните климатици от стаите на Общинска администрация – Берковица, които не са необходими за нуждите  на общината;

3.Докладна РД-92-00-2756 относно предложение за вземане на Решение за отписване на задължения за периодични плащания на наемател на имот – собственост на Община Берковица;

4.Докладна РД-92-00-2769 относно безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица за следващия зимен отоплителен сезон 2019- 2020 г.;

5.Докладна РД-92-00-2813 относно одобряване на предварително съгласие по реда на чл.21 ал.5 ЗОС, постигнато на основание чл.21 ал.4 ЗОС между Община Берковица и Иван Кирилов Иванов от гр.Берковица за сключване на сделка за придобиване на собственост върху недвижим имот чрез замяна с равностоен общински имот;

6.Докладна РД-92-00-2773 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.3 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, местност „Блеов чифлик“;

7.Докладна РД-92-00-2774 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.13 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

8.Докладна РД-92-00-2775 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.17 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

9.Докладна РД-92-00-2776 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.19 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

10.Докладна РД-92-00-2777 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.22 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

11.Докладна РД-92-00-2778 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.26 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

12.Докладна РД-92-00-2779 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.57 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

13.Докладна РД-92-00-2780 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.58 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

14.Докладна РД-92-00-2781 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.61 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

15.Докладна РД-92-00-2782 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.62 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

16.Докладна РД-92-00-2783 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.63 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

17.Докладна РД-92-00-2784 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.65 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

18.Докладна РД-92-00-2785 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.66 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

19.Докладна РД-92-00-2786 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.67 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

20.Докладна РД-92-00-2787 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.70 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

21.Докладна РД-92-00-2788 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.78 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

22.Докладна РД-92-00-2789 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.79 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

23.Докладна РД-92-00-2790 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.80 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

24.Докладна РД-92-00-2791 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.84 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

25.Докладна РД-92-00-2792 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.86 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

26.Докладна РД-92-00-2793 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.90 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

27.Докладна РД-92-00-2794 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.91 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

28.Докладна РД-92-00-2795 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.92 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

29.Докладна РД-92-00-2796 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.97 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

30.Докладна РД-92-00-2797 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.98 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

31.Докладна РД-92-00-2798 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.126 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

32.Докладна РД-92-00-2799 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.130 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

33.Докладна РД-92-00-2800 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.133 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

34.Докладна РД-92-00-2801 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.50 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Първи май №45;

35.Докладна РД-92-00-2802 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.270 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Мир №30;

36.Докладна РД-92-00-2803 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.372 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Свобода №23;

37.Докладна РД-92-00-2804 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.209.252 нахождащ се в гр. Берковица, местност „Шалин дол“;

38.Докладна РД-92-00-2805 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.512.616 нахождащ се в гр. Берковица, ул. Казаните № 10-Б;

39.Докладна РД-92-00-2806 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.512.617 нахождащ се в гр. Берковица, ул. Казаните № 10-В;

40.Докладна РД-92-00-2807 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.512.618 нахождащ се в гр. Берковица, ул. Казаните № 10-Г;

41.Докладна РД-92-00-2815 относно отмяна на Решение № 1686 от Протокол №82/26.07.2019 г. на Общински съвет – Берковица;

42.Докладна РД-92-00-2816 относно отмяна на Решение № 1688 от Протокол №82/26.07.2019 г. на Общински съвет – Берковица;

43.Докладна РД-92-00-2817 относно отмяна на Решение № 1689 от Протокол №82/26.07.2019 г. на Общински съвет – Берковица;

44.Докладна РД-92-00-2820 относно Одобряване пазарна цена за придаваеми места към УПИ VІІІ, пл. № 95 в кв.16 по регулационния план на с. Бокиловци, общ. Берковица.

 

 

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 28 август 2019 г. /сряда/ – 17.15 часа

 

1.Докладна РД-92-00-2759 относно приемане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2018 година;

2.Докладна РД-92-00-2767 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит за увереност на процесите за използване и управление на бюджетните средства, стопанисването и опазването на активите в Дом за стари хора с отделение за лежащо болни гр. Берковица;

3.Докладна РД-92-00-2768 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит за увереност на финансово-счетоводната дейност на Кметство с. Боровци, община Берковица;

4.Докладна РД-92-00-2771 относно приемане на информация за изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз на Община Берковица за полугодието на 2019 г.;

5.Докладна РД-92-00-2809 относно актуализация на бюджета на Община Берковица за 2019 година;

6.Докладна РД-92-00-2810 относно предоставяне на средства на Първо основно училище „Н. Й. Вапцаров“ гр. Берковица;

7.Докладна РД-92-00-2811 относно предоставяне на средства на НЧ „Иван Вазов 1872“ гр. Берковица;

8.Докладна РД-92-00-2818 относно упълномощаване на Кмета на Община Берковица за издаване на Запис на заповед в полза на Министерството на труда и социалната политика – Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020 г.;

9.Заявление РД-92-00-2758 от Милка Иванова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

10.Заявление РД-92-00-2761 от Даниела Цанова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

11.Заявление РД-92-00-2762 от Тодор Йорданов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

12.Заявление РД-92-00-2763 от Петър Стоянов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

27 август 2019 г. /вторник/ – 14.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2759 относно приемане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2018 година;

2.Докладна РД-92-00-2760 относно сключване на Споразумение с Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) за административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от АГКК по реда на ЗКИР на територията на община Берковица – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри и получаване на част  от таксите за предоставяните услуги в приход на община Берковица;

3.Докладна РД-92-00-2772 относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица;

4.Докладна РД-92-00-2808 относно увеличаване  щатната численост на Музеен комплекс  „Иван Вазов“ гр. Берковица с 1 щатна бройка;

5.Докладна РД-92-00-2819 относно предложения за удостояване с наградата на община Берковица – Почетен знак „За граждански принос“ и грамота за 2019 година;

 

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

29 август 2019 г. /четвъртък/  –  16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2759 относно приемане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2018 година;

2.Докладна РД-92-00-2769 относно безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица за следващия зимен отоплителен сезон 2019- 2020 г.;

3.Докладна РД-92-00-2804 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.209.252 нахождащ се в гр. Берковица, местност „Шалин дол“;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

29 август 2019 г. /четвъртък/  –  13.30 часа

 

1.Докладна РД-92-00-2759 относно приемане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2018 година;

2.Заявление РД-92-00-2758 от Милка Иванова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

3.Заявление РД-92-00-2761 от Даниела Цанова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

4.Заявление РД-92-00-2762 от Тодор Йорданов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

5.Заявление РД-92-00-2763 от Петър Стоянов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

 

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

      29 август 2019 г. /четвъртък/  –  14.45 часа

1.Докладна РД-92-00-2759 относно приемане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2018 година;

2.Докладна РД-92-00-2757 относно утвърждаване на самостоятелни паралелки с изключения от минималния брой на учениците от І до ХІІ клас за учебната 2019/2020 година в Община Берковица;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

29 август 2019 г. /четвъртък/  –  16.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2759 относно приемане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2018 година;

2.Докладна РД-92-00-2765 относно изработване на проект за ПУП-парцеларен план за довеждаща инфраструктура извън границите на урбанизираната територия на с. Бързия, община Берковица за водопровод за минерална вода от ул. Пръшковица до ПИ 07510.55.1 и електрозахранване на помпено-хидрофорна уредба;

3.Докладна РД-92-00-2766 относно процедиране на ПУП за  УПИ І,   кв.90 по плана на гр. Берковица, ПИ 03928.507.45  по кадастрална карта на гр. Берковица, след представено мотивирано предложение;

4.Докладна РД-92-00-2812 относно процедиране на ПУП  за ПИ 164 и 163,  кв. 14А  по плана с. Ягодово;

5.Докладна РД-92-00-2813 относно одобряване на предварително съгласие по реда на чл.21 ал.5 ЗОС, постигнато на основание чл.21 ал.4 ЗОС между Община Берковица и Иван Кирилов Иванов от гр.Берковица за сключване на сделка за придобиване на собственост върху недвижим имот чрез замяна с равностоен общински имот;

6.Докладна РД-92-00-2814 относно включване в строителните граници на гр.Берковица кв. Раковица, преотредени поземлени имоти с идентификатори 03928.15.12 и ПИ 03928.15.20 по КККР на гр. Берковица;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

28 август 2019 г. /сряда/  –  16.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2759 относно приемане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2018 година;