АКТУАЛНО

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

BERKOVITSA-9
О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д „ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

СПИСЪК   НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И  НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

 на  30 август 2019 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

28 август 2019 г. /сряда/  – 15.00 часа

 

1.Докладна РД-92-00-2759 относно приемане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2018 година;

2.Докладна РД-92-00-2754 относно предоставяне безвъзмездно за управление на кметство с. Замфирово, кметство с. Боровци, общинско мероприятие ,,Комунални дейности“ гр. Берковица, кметство с. Бързия, Детска градина „Пролетна дъга“ и Детска ясла – Берковица на демонтираните климатици от стаите на Общинска администрация – Берковица, които не са необходими за нуждите  на общината;

3.Докладна РД-92-00-2756 относно предложение за вземане на Решение за отписване на задължения за периодични плащания на наемател на имот – собственост на Община Берковица;

4.Докладна РД-92-00-2769 относно безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица за следващия зимен отоплителен сезон 2019- 2020 г.;

5.Докладна РД-92-00-2813 относно одобряване на предварително съгласие по реда на чл.21 ал.5 ЗОС, постигнато на основание чл.21 ал.4 ЗОС между Община Берковица и Иван Кирилов Иванов от гр.Берковица за сключване на сделка за придобиване на собственост върху недвижим имот чрез замяна с равностоен общински имот;

6.Докладна РД-92-00-2773 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.3 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, местност „Блеов чифлик“;

7.Докладна РД-92-00-2774 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.13 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

8.Докладна РД-92-00-2775 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.17 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

9.Докладна РД-92-00-2776 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.19 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

10.Докладна РД-92-00-2777 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.22 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

11.Докладна РД-92-00-2778 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.26 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

12.Докладна РД-92-00-2779 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.57 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

13.Докладна РД-92-00-2780 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.58 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

14.Докладна РД-92-00-2781 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.61 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

15.Докладна РД-92-00-2782 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.62 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

16.Докладна РД-92-00-2783 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.63 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

17.Докладна РД-92-00-2784 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.65 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

18.Докладна РД-92-00-2785 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.66 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

19.Докладна РД-92-00-2786 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.67 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

20.Докладна РД-92-00-2787 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.70 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

21.Докладна РД-92-00-2788 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.78 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

22.Докладна РД-92-00-2789 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.79 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

23.Докладна РД-92-00-2790 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.80 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

24.Докладна РД-92-00-2791 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.84 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

25.Докладна РД-92-00-2792 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.86 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

26.Докладна РД-92-00-2793 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.90 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

27.Докладна РД-92-00-2794 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.91 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

28.Докладна РД-92-00-2795 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.92 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

29.Докладна РД-92-00-2796 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.97 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

30.Докладна РД-92-00-2797 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.98 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

31.Докладна РД-92-00-2798 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.126 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

32.Докладна РД-92-00-2799 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.130 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

33.Докладна РД-92-00-2800 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.133 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

34.Докладна РД-92-00-2801 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.50 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Първи май №45;

35.Докладна РД-92-00-2802 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.270 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Мир №30;

36.Докладна РД-92-00-2803 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.372 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Свобода №23;

37.Докладна РД-92-00-2804 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.209.252 нахождащ се в гр. Берковица, местност „Шалин дол“;

38.Докладна РД-92-00-2805 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.512.616 нахождащ се в гр. Берковица, ул. Казаните № 10-Б;

39.Докладна РД-92-00-2806 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.512.617 нахождащ се в гр. Берковица, ул. Казаните № 10-В;

40.Докладна РД-92-00-2807 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.512.618 нахождащ се в гр. Берковица, ул. Казаните № 10-Г;

41.Докладна РД-92-00-2815 относно отмяна на Решение № 1686 от Протокол №82/26.07.2019 г. на Общински съвет – Берковица;

42.Докладна РД-92-00-2816 относно отмяна на Решение № 1688 от Протокол №82/26.07.2019 г. на Общински съвет – Берковица;

43.Докладна РД-92-00-2817 относно отмяна на Решение № 1689 от Протокол №82/26.07.2019 г. на Общински съвет – Берковица;

44.Докладна РД-92-00-2820 относно Одобряване пазарна цена за придаваеми места към УПИ VІІІ, пл. № 95 в кв.16 по регулационния план на с. Бокиловци, общ. Берковица.

 

 

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 28 август 2019 г. /сряда/ – 17.15 часа

 

1.Докладна РД-92-00-2759 относно приемане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2018 година;

2.Докладна РД-92-00-2767 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит за увереност на процесите за използване и управление на бюджетните средства, стопанисването и опазването на активите в Дом за стари хора с отделение за лежащо болни гр. Берковица;

3.Докладна РД-92-00-2768 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит за увереност на финансово-счетоводната дейност на Кметство с. Боровци, община Берковица;

4.Докладна РД-92-00-2771 относно приемане на информация за изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз на Община Берковица за полугодието на 2019 г.;

5.Докладна РД-92-00-2809 относно актуализация на бюджета на Община Берковица за 2019 година;

6.Докладна РД-92-00-2810 относно предоставяне на средства на Първо основно училище „Н. Й. Вапцаров“ гр. Берковица;

7.Докладна РД-92-00-2811 относно предоставяне на средства на НЧ „Иван Вазов 1872“ гр. Берковица;

8.Докладна РД-92-00-2818 относно упълномощаване на Кмета на Община Берковица за издаване на Запис на заповед в полза на Министерството на труда и социалната политика – Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020 г.;

9.Заявление РД-92-00-2758 от Милка Иванова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

10.Заявление РД-92-00-2761 от Даниела Цанова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

11.Заявление РД-92-00-2762 от Тодор Йорданов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

12.Заявление РД-92-00-2763 от Петър Стоянов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

27 август 2019 г. /вторник/ – 14.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2759 относно приемане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2018 година;

2.Докладна РД-92-00-2760 относно сключване на Споразумение с Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) за административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от АГКК по реда на ЗКИР на територията на община Берковица – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри и получаване на част  от таксите за предоставяните услуги в приход на община Берковица;

3.Докладна РД-92-00-2772 относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица;

4.Докладна РД-92-00-2808 относно увеличаване  щатната численост на Музеен комплекс  „Иван Вазов“ гр. Берковица с 1 щатна бройка;

5.Докладна РД-92-00-2819 относно предложения за удостояване с наградата на община Берковица – Почетен знак „За граждански принос“ и грамота за 2019 година;

 

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

29 август 2019 г. /четвъртък/  –  16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2759 относно приемане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2018 година;

2.Докладна РД-92-00-2769 относно безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица за следващия зимен отоплителен сезон 2019- 2020 г.;

3.Докладна РД-92-00-2804 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.209.252 нахождащ се в гр. Берковица, местност „Шалин дол“;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

29 август 2019 г. /четвъртък/  –  13.30 часа

 

1.Докладна РД-92-00-2759 относно приемане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2018 година;

2.Заявление РД-92-00-2758 от Милка Иванова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

3.Заявление РД-92-00-2761 от Даниела Цанова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

4.Заявление РД-92-00-2762 от Тодор Йорданов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

5.Заявление РД-92-00-2763 от Петър Стоянов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

 

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

      29 август 2019 г. /четвъртък/  –  14.45 часа

1.Докладна РД-92-00-2759 относно приемане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2018 година;

2.Докладна РД-92-00-2757 относно утвърждаване на самостоятелни паралелки с изключения от минималния брой на учениците от І до ХІІ клас за учебната 2019/2020 година в Община Берковица;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

29 август 2019 г. /четвъртък/  –  16.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2759 относно приемане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2018 година;

2.Докладна РД-92-00-2765 относно изработване на проект за ПУП-парцеларен план за довеждаща инфраструктура извън границите на урбанизираната територия на с. Бързия, община Берковица за водопровод за минерална вода от ул. Пръшковица до ПИ 07510.55.1 и електрозахранване на помпено-хидрофорна уредба;

3.Докладна РД-92-00-2766 относно процедиране на ПУП за  УПИ І,   кв.90 по плана на гр. Берковица, ПИ 03928.507.45  по кадастрална карта на гр. Берковица, след представено мотивирано предложение;

4.Докладна РД-92-00-2812 относно процедиране на ПУП  за ПИ 164 и 163,  кв. 14А  по плана с. Ягодово;

5.Докладна РД-92-00-2813 относно одобряване на предварително съгласие по реда на чл.21 ал.5 ЗОС, постигнато на основание чл.21 ал.4 ЗОС между Община Берковица и Иван Кирилов Иванов от гр.Берковица за сключване на сделка за придобиване на собственост върху недвижим имот чрез замяна с равностоен общински имот;

6.Докладна РД-92-00-2814 относно включване в строителните граници на гр.Берковица кв. Раковица, преотредени поземлени имоти с идентификатори 03928.15.12 и ПИ 03928.15.20 по КККР на гр. Берковица;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

28 август 2019 г. /сряда/  –  16.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2759 относно приемане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2018 година;

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-28-00-167 (3) от 02.03.2023 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Кмет на Община Берковица (21) ЛПГ (7) МИГ Берковица и Годеч (7) Образование (41) Община Берковица (333) Общинска администрация-Берковица (27) Общински съвет-Берковица (23) Обява (12) Природни забележителности (21) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (15) ваканция&спа експо (7) детска градина (6) детски градини (7) дневен ред (8) заповед (9) заповеди на кмета (23) кмет берковица (8) кмет община берковица (8) конкурс (9) културни забележителности (17) общинска администрация (54) общински съвет - берковица (6) обява община берковица (6) обявление (61) основни училища (8) отдел строителство (16) поздравителен адрес (18) приложно колоездене (6) програми (6) проект (10) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (8) социални дейности (14) социални услуги (9) спорт (12) спортни клубове (11) съветници (8) съобщение (9) туризъм (32) услуги (13) училища в Община Берковица (7)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо ЕФПП-58-00-1 (62) от 21.03.2023 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ПАРАГРАФ 4, АЛ. 2 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/

На вниманието наБисерка Стоянова, гр. София ж.к. ,,Надежда“ 3, ул. “Теодор Теодоров”, бл. 12, ет. 6, ап. 21Виктор Спасов, гр.

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.