АКТУАЛНО

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д „ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

СПИСЪК  НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И  НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА на  27 септември 2019 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

25 септември 2019 г. /сряда/  – 15.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2839 относно Вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица за следващия зимен отоплителен сезон 2019- 2020 г.;

2.Докладна РД-92-00-2851 относно продажба на движими вещи – частна общинска собственост на община Берковица;

3.Докладна РД-92-00-2859 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.128 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Лале;

4.Докладна РД-92-00-2860 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.160 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Първи май;

5.Докладна РД-92-00-2861 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.161 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Първи май;

6.Докладна РД-92-00-2862 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.193 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Мир;

7.Докладна РД-92-00-2863 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.196 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Лале;

8.Докладна РД-92-00-2864 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.261 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Мир № 40;

9.Докладна РД-92-00-2865 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.268 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Мир № 32;

10.Докладна РД-92-00-2866 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.285 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Иглика;

11.Докладна РД-92-00-2867 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.339 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Мир № 41;

12.Докладна РД-92-00-2868 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.343 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Мир № 45;

13.Докладна РД-92-00-2869 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.352 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Мир № 55;

14.Докладна РД-92-00-2870 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.354 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Мир № 61;

15.Докладна РД-92-00-2871 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.357 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Мир № 67;

16.Докладна РД-92-00-2872 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.376 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Свобода № 19;

17.Докладна РД-92-00-2873 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.386 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Чайка № 12;

18.Докладна РД-92-00-2874 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.387 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

19.Докладна РД-92-00-2875 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.390 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Чайка;

20.Докладна РД-92-00-2876 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.406 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Първи май;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 25 септември 2019 г. /сряда/ – 17.15 часа

1.Докладна РД-92-00-2837 относно осигуряване на средства за разплащане във връзка с окончателно реализиране на Проект „Изграждане на детска площадка на ул. „Синчец”, гр. Берковица, находяща в ПИ 03928.512.626 по плана на гр. Берковица“;

2.Докладна РД-92-00-2841 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит за увереност на процесите за отчитане, използване и управление на бюджетните средства, човешките ресурси, стопанисването и опазването на активите в Дом за пълнолетни лица с деменция с. Бистрилица;

3.Докладна РД-92-00-2845 относно актуализиране на Културния календар на Община Берковица за 2019 г.;

4.Докладна РД-92-00-2849 относно актуализация на бюджета на Община Берковица за 2019 година;

5.Докладна РД-92-00-2850 относно корекция на бюджета на Община Берковица за 2019 година;

6.Докладна РД-92-00-2858 относно финансова помощ за Планинска спасителна служба – гр. Берковица;

7.Докладна РД-92-00-2881 относно корекция на капиталови разходи за 2019 година;

8.Заявление РД-92-00-2836 от Валентин Каменов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

9.Заявление РД-92-00-2840 от Марияна Дамянова, с. Котеновци относно отпускане на еднократна финансова помощ;

10.Заявление РД-92-00-2842 от Илия Стефанов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

11.Заявление РД-92-00-2844 от Рилка Иванова, с. Котеновци относно отпускане на еднократна финасова помощ;

12.Заявление РД-92-00-2857 от Христинка Кръстева, с. Гаганица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

 

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

24 септември 2019 г. /вторник/ – 14.30 часа

 

1.Докладна РД-92-00-2847 относно Меморандум за разбирателство и сътрудничество между община Берковица и Детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ);

2.Докладна РД-92-00-2853 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Берковица;

3.Докладна РД-92-00-2854 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община Берковица;

4.Докладна РД-92-00-2877 относно предложение до Общински съвет – Берковица във връзка с Решение №4-МИ/05.09.2019 на Общинска Избирателна комисия-Берковица във връзка с прекратяване на правомощията на Венета Спасова- кмет на с.Котеновци, за приемане на решение, с което за временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство с. Котеновци, да бъде гласуван Веселин Лазаров Лазаров – служител при Общинска администрация – Берковица;

5.Докладна РД-92-00-2878 относно предложение до Общински съвет – Берковица във връзка с предложение от Кмета на с. Бързия Атанас Василев Алексов Вх. №АПИО-10-00-36/12.09.19г. за приемане на решение, с което за временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство с.Бързия, да бъде гласувана Елеонора Костадинова Конова-Старши специалист „Финанси и бюджет” в Кметство с.Бързия;

6.Докладна РД-92-00-2879 относно предложение до Общински съвет – Берковица да приеме решение, с което за временно изпълняващ длъжността „Кмет на община Берковица, да бъде гласувана Ася Велиславова Иванова –Заместник-кмет на община Берковица;

7.Докладна РД-92-00-2880 относно предложение до Общински съвет -Берковица във връзка с предложение от Кмета на с. Боровци Вх. №АПИО-10-00-40/20.09.19г. за приемане на решение, с което за временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство с.Боровци, да бъде гласувана Люба Благоева Григорова-Старши специалист КАО в Кметство с. Боровци;

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

26 септември 2019 г. /четвъртък/  –  16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2839 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица за следващия зимен отоплителен сезон 2019- 2020 г.;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

26 септември 2019 г. /четвъртък/  –  13.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2835(2) относно отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, гр. Берковица за 2018 г.;

2.Докладна РД-92-00-2833(1) относно отчет за дейността на Център за обществена подкрепа, гр. Берковица за 2018 г.;

3.Докладна РД-92-00-2848 относно изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Община Берковица“ финансиран от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020;

4.Заявление РД-92-00-2836 от Валентин Каменов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

5.Заявление РД-92-00-2840 от Марияна Дамянова, с. Котеновци относно отпускане на еднократна финансова помощ;

6.Заявление РД-92-00-2842 от Илия Стефанов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

7.Заявление РД-92-00-2844 от Рилка Иванова, с. Котеновци относно отпускане на еднократна финасова помощ;

8.Заявление РД-92-00-2857 от Христинка Кръстева, с. Гаганица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

      26 септември 2019 г. /четвъртък/  –  14.45 часа

 

1.Докладна РД-92-00-2752(2) относно отчет за дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца, гр. Берковица за учебната 2018 – 2019 година;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

НЯМА ЗАСЕДАНИЕ

КOМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

25 септември 2019 г. /сряда/  –  16.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2848 относно изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Община Берковица“ финансиран от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020;

2.Докладна РД-92-00-2852 относно кандидатстване на Община Берковица с проектно предложение „Подобряване на енергийната ефективност на Дом за стари хора с отделение за лежащо болни“ – гр. Берковица по Процедура за подбор на проектни предложения „Подобряване на енергийна ефективност на сгради” по Програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.;

 

 

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Трети март
Актуални Новини

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПО ПОВОД НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – 3 МАРТ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,СКЪПИ ГОСТИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, В деня на националния ни празник – Трети март, за мен е чест, като

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Кмет на Община Берковица (22) ЛПГ (7) МИГ Берковица и Годеч (7) Образование (41) Община Берковица (344) Общинска администрация-Берковица (28) Общински съвет-Берковица (23) Обява (12) Природни забележителности (21) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (15) ваканция&спа експо (7) велислав захариев (6) детска градина (6) детски градини (7) дневен ред (8) заповед (10) заповеди на кмета (23) избори (7) кмет берковица (8) кмет община берковица (8) конкурс (9) културни забележителности (17) общинска администрация (54) общински съвет - берковица (6) обява община берковица (7) обявление (63) основни училища (8) отдел строителство (18) поздравителен адрес (18) проект (10) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (8) социални дейности (14) социални услуги (9) спорт (12) спортни клубове (11) съветници (8) съобщение (10) туризъм (32) услуги (13) училища в Община Берковица (7)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

МТИ Културен туризъм - Велико Търново
Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СЕ ПОДГОТВЯ ЗА ИЗЛОЖЕНИЕТО “КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ” ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

От 20-23 април 2023 година, Община Берковица ще вземе участие в Международно туристическо изложение “Културен туризъм” във Велико Търново. Презентирането

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Избори 2023
Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изборите за народни представители на 2 април 2023 г., уведомяваме избирателите с постоянен адрес в квартал “Беговица”,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ПАРАГРАФ 4, АЛ. 2 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/

На вниманието наИрена Тодорова, гр. Монтана, бул. “Трети март”, вх. В, ет. 3, ап. 9Илонка Иванова, гр. Монтана, ж.к. ,,Младост“,

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.