Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д „ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

СПИСЪК  НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И  НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА на  27 септември 2019 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

25 септември 2019 г. /сряда/  – 15.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2839 относно Вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица за следващия зимен отоплителен сезон 2019- 2020 г.;

2.Докладна РД-92-00-2851 относно продажба на движими вещи – частна общинска собственост на община Берковица;

3.Докладна РД-92-00-2859 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.128 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Лале;

4.Докладна РД-92-00-2860 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.160 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Първи май;

5.Докладна РД-92-00-2861 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.161 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Първи май;

6.Докладна РД-92-00-2862 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.193 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Мир;

7.Докладна РД-92-00-2863 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.196 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Лале;

8.Докладна РД-92-00-2864 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.261 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Мир № 40;

9.Докладна РД-92-00-2865 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.268 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Мир № 32;

10.Докладна РД-92-00-2866 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.285 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Иглика;

11.Докладна РД-92-00-2867 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.339 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Мир № 41;

12.Докладна РД-92-00-2868 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.343 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Мир № 45;

13.Докладна РД-92-00-2869 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.352 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Мир № 55;

14.Докладна РД-92-00-2870 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.354 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Мир № 61;

15.Докладна РД-92-00-2871 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.357 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Мир № 67;

16.Докладна РД-92-00-2872 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.376 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Свобода № 19;

17.Докладна РД-92-00-2873 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.386 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Чайка № 12;

18.Докладна РД-92-00-2874 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.387 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

19.Докладна РД-92-00-2875 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.390 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Чайка;

20.Докладна РД-92-00-2876 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.406 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Първи май;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 25 септември 2019 г. /сряда/ – 17.15 часа

1.Докладна РД-92-00-2837 относно осигуряване на средства за разплащане във връзка с окончателно реализиране на Проект „Изграждане на детска площадка на ул. „Синчец”, гр. Берковица, находяща в ПИ 03928.512.626 по плана на гр. Берковица“;

2.Докладна РД-92-00-2841 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит за увереност на процесите за отчитане, използване и управление на бюджетните средства, човешките ресурси, стопанисването и опазването на активите в Дом за пълнолетни лица с деменция с. Бистрилица;

3.Докладна РД-92-00-2845 относно актуализиране на Културния календар на Община Берковица за 2019 г.;

4.Докладна РД-92-00-2849 относно актуализация на бюджета на Община Берковица за 2019 година;

5.Докладна РД-92-00-2850 относно корекция на бюджета на Община Берковица за 2019 година;

6.Докладна РД-92-00-2858 относно финансова помощ за Планинска спасителна служба – гр. Берковица;

7.Докладна РД-92-00-2881 относно корекция на капиталови разходи за 2019 година;

8.Заявление РД-92-00-2836 от Валентин Каменов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

9.Заявление РД-92-00-2840 от Марияна Дамянова, с. Котеновци относно отпускане на еднократна финансова помощ;

10.Заявление РД-92-00-2842 от Илия Стефанов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

11.Заявление РД-92-00-2844 от Рилка Иванова, с. Котеновци относно отпускане на еднократна финасова помощ;

12.Заявление РД-92-00-2857 от Христинка Кръстева, с. Гаганица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

 

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

24 септември 2019 г. /вторник/ – 14.30 часа

 

1.Докладна РД-92-00-2847 относно Меморандум за разбирателство и сътрудничество между община Берковица и Детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ);

2.Докладна РД-92-00-2853 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Берковица;

3.Докладна РД-92-00-2854 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община Берковица;

4.Докладна РД-92-00-2877 относно предложение до Общински съвет – Берковица във връзка с Решение №4-МИ/05.09.2019 на Общинска Избирателна комисия-Берковица във връзка с прекратяване на правомощията на Венета Спасова- кмет на с.Котеновци, за приемане на решение, с което за временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство с. Котеновци, да бъде гласуван Веселин Лазаров Лазаров – служител при Общинска администрация – Берковица;

5.Докладна РД-92-00-2878 относно предложение до Общински съвет – Берковица във връзка с предложение от Кмета на с. Бързия Атанас Василев Алексов Вх. №АПИО-10-00-36/12.09.19г. за приемане на решение, с което за временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство с.Бързия, да бъде гласувана Елеонора Костадинова Конова-Старши специалист „Финанси и бюджет“ в Кметство с.Бързия;

6.Докладна РД-92-00-2879 относно предложение до Общински съвет – Берковица да приеме решение, с което за временно изпълняващ длъжността „Кмет на община Берковица, да бъде гласувана Ася Велиславова Иванова –Заместник-кмет на община Берковица;

7.Докладна РД-92-00-2880 относно предложение до Общински съвет -Берковица във връзка с предложение от Кмета на с. Боровци Вх. №АПИО-10-00-40/20.09.19г. за приемане на решение, с което за временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство с.Боровци, да бъде гласувана Люба Благоева Григорова-Старши специалист КАО в Кметство с. Боровци;

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

26 септември 2019 г. /четвъртък/  –  16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2839 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица за следващия зимен отоплителен сезон 2019- 2020 г.;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

26 септември 2019 г. /четвъртък/  –  13.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2835(2) относно отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, гр. Берковица за 2018 г.;

2.Докладна РД-92-00-2833(1) относно отчет за дейността на Център за обществена подкрепа, гр. Берковица за 2018 г.;

3.Докладна РД-92-00-2848 относно изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Община Берковица“ финансиран от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020;

4.Заявление РД-92-00-2836 от Валентин Каменов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

5.Заявление РД-92-00-2840 от Марияна Дамянова, с. Котеновци относно отпускане на еднократна финансова помощ;

6.Заявление РД-92-00-2842 от Илия Стефанов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

7.Заявление РД-92-00-2844 от Рилка Иванова, с. Котеновци относно отпускане на еднократна финасова помощ;

8.Заявление РД-92-00-2857 от Христинка Кръстева, с. Гаганица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

      26 септември 2019 г. /четвъртък/  –  14.45 часа

 

1.Докладна РД-92-00-2752(2) относно отчет за дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца, гр. Берковица за учебната 2018 – 2019 година;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

НЯМА ЗАСЕДАНИЕ

КOМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

25 септември 2019 г. /сряда/  –  16.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2848 относно изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Община Берковица“ финансиран от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020;

2.Докладна РД-92-00-2852 относно кандидатстване на Община Берковица с проектно предложение „Подобряване на енергийната ефективност на Дом за стари хора с отделение за лежащо болни“ – гр. Берковица по Процедура за подбор на проектни предложения „Подобряване на енергийна ефективност на сгради“ по Програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.;