Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Съобщение на Заповед за премахване № РД-15-361/14.08.2019г. от Кмета на Община Берковица до Явор Огнянов Радулов

СЪОБЩЕНИЕ

ДО Явор  Радулов ул.„Първи май“ № 34, кв.“Раковица“, гр.  Берковица, обл. Монтана

       УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН РАДУЛОВ,

Уведомяваме Ви, че за строеж: „Жилищна сграда“ с идентификатор 03928.515.160.2 по кадастралната карта на гр.Берковица, находяща се в поземлен имот с идентификатор  03928.515.160 по КК на гр.Берковица, обл. Монтана, с административен адрес  ул.“Първи май“ № 34, кв. Раковица, гр. Берковица, е издадена Заповед  № РД-15-361/14.08.2019г. на  Кмета  на Община Берковица за премахване.

Със съдържанието на Заповедта може да се запознаете в Общинска администрация-гр.Берковица,пл.“Йордан Радичков“№4, стая 105.

Заповед № РД-15-361/14.08.2019г. на Кмета на Община Берковица подлежи на обжалване по реда на чл.215 ЗУТ чрез  Община Берковица пред Административен съд-Монтана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от публикуването на настоящото съобщение.
Настоящето съобщение обявено на интернет страницата, удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на чл.61 ал.3 от Административнопроцесуален кодекс /АПК/.