Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

3500 Берковица, обл. Монтана, пл. “Йордан Радичков” 4, тел: 0953 / 88 404

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решения № № 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752 от Протокол  № 83/30.08.2019 г. на Общински съвет  – Берковица  и Заповед № РД-15-463/10.10.2019 г. на кмета на община Берковица 

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 03928.516.3 (нула три девет две осем точка пет едно шест точка три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ 744 кв.м. (седемстотин четиридесет и четири квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Номер по предходен план: квартал: 27, парцел: III, адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, местност „Блеоф чифлик“, с начална тръжна цена в размер на 5190,00 лв.(пет хиляди сто и деветдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 03928.516.13 (нула три девет две осем точка пет едно шест точка едно три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 656 кв.м. (шестстотин петдесет и шест квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: квартал: 27, парцел: ХІІІ,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, с начална тръжна цена в размер на 4570,00 лв. (четири хиляди петстотин и седемдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 03928.516.17 (нула три девет две осем точка пет едно шест точка едно седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 422 кв.м. (четиристотин и двадесет и два квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: квартал: 27, парцел: ХVІІ,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, с начална тръжна цена в размер на 2940,00 лв. (две хиляди деветстотин и четиридесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.4. Поземлен имот с идентификатор 03928.516.19 (нула три девет две осем точка пет едно шест точка едно девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 586 кв.м. (петстотин осемдесет и шест квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: квартал: 27, парцел: ХІХ,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, с начална тръжна цена в размер на 4080,00 лв. (четири хиляди и осемдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.5. Поземлен имот с идентификатор 03928.516.22 (нула три девет две осем точка пет едно шест точка две две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 817 кв.м. (осемстотин и седемнадесет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: квартал: 27, парцел: ХХІІ,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, с начална тръжна цена в размер на 5690,00 лв. (пет хиляди шестстотин и деветдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.6. Поземлен имот с идентификатор 03928.516.26 (нула три девет две осем точка пет едно шест точка две шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 635 кв.м. (шестстотин тридесет и пет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: квартал: 27, парцел: ХХVІ,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, с начална тръжна цена в размер на 4430,00 лв. (четири хиляди четиристотин и тридесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.7. Поземлен имот с идентификатор 03928.516.57 (нула три девет две осем точка пет едно шест точка пет седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ 617 кв.м. (шестстотин и седемнадесет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Номер по предходен план: квартал: 31, парцел: IV, адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, с начална тръжна цена в размер на 4300,00 лв.(четири хиляди и триста лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.8. Поземлен имот с идентификатор 03928.516.58 (нула три девет две осем точка пет едно шест точка пет осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ 1161 кв.м. (хиляда сто шестдесет и един квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Номер по предходен план: квартал: 31, парцел: III, адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, с начална тръжна цена в размер на 8090,00 лв.(осем хиляди и деветдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.9. Поземлен имот с идентификатор 03928.516.61 (нула три девет две осем точка пет едно шест точка шест едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 775 кв.м. (седемстотин седемдесет и пет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: квартал: 30, парцел: ІІІ,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, с начална тръжна цена в размер на 5400,00 лв. (пет хиляди и четиристотин лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.10. Поземлен имот с идентификатор 03928.516.62 (нула три девет две осем точка пет едно шест точка шест две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 827 кв.м. (осемстотин двадесет и седем квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: квартал: 30, парцел: ІІ,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, с начална тръжна цена в размер на 5760,00 лв. (пет хиляди седемстотин и шестдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.11. Поземлен имот с идентификатор 03928.516.63 (нула три девет две осем точка пет едно шест точка шест три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 1169 кв.м. (хиляда сто шестдесет и девет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: квартал: 30, парцел: І,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, с начална тръжна цена в размер на 8150,00 лв. (осем хиляди сто и петдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.12. Поземлен имот с идентификатор 03928.516.65 (нула три девет две осем точка пет едно шест точка шест пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 719 кв.м. (седемстотин и деветнадесет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: квартал: 29, парцел: І,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, с начална тръжна цена в размер на 5010,00 лв. (пет хиляди и десет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

 

1.13. Поземлен имот с идентификатор 03928.516.66 (нула три девет две осем точка пет едно шест точка шест шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ 539 кв.м. (петстотин тридесет и девет  квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Номер по предходен план: квартал: 28, парцел: VI, адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, с начална тръжна цена в размер на 3760,00 лв.(три хиляди седемстотин и шестдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.14. Поземлен имот с идентификатор 03928.516.67 (нула три девет две осем точка пет едно шест точка шест седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 1035 кв.м. (хиляда тридесет и пет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: квартал: 28, парцел: V,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, с начална тръжна цена в размер на 7210,00 лв. (седем хиляди двеста и десет лева).Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.15. Поземлен имот с идентификатор 03928.516.70 (нула три девет две осем точка пет едно шест точка седем нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ 314 кв.м. (триста и четиринадесет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Номер по предходен план: квартал: 28, парцел: II, адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, с начална тръжна цена в размер на 2190,00 лв.(две хиляди сто и деветдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.16. Поземлен имот с идентификатор 03928.516.78 (нула три девет две осем точка пет едно шест точка седем осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ 730 кв.м. (седемстотин и тридесет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Номер по предходен план: квартал: 26, парцел: VII, адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, с начална тръжна цена в размер на 5090,00 лв.(пет хиляди и деветдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.17. Поземлен имот с идентификатор 03928.516.79 (нула три девет две осем точка пет едно шест точка седем девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ 571 кв.м. (петстотин седемдесет и един квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Номер по предходен план: квартал: 26, парцел: VIII, адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, с начална тръжна цена в размер на 3980,00 лв.(три хиляди деветстотин и осемдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.18. Поземлен имот с идентификатор 03928.516.80 (нула три девет две осем точка пет едно шест точка осем нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ 711 кв.м. (седемстотин и единадесет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Номер по предходен план: квартал: 26, парцел: IХ, адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, с начална тръжна цена в размер на 4960,00 лв.(четири хиляди деветстотин и шестдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.19. Поземлен имот с идентификатор 03928.516.84 (нула три девет две осем точка пет едно шест точка осем четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ 723 кв.м. (седемстотин двадесет и три квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Номер по предходен план: квартал: 26, парцел: XIV, адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, с начална тръжна цена в размер на 5040,00 лв.(пет хиляди и четиридесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.20. Поземлен имот с идентификатор 03928.516.86 (нула три девет две осем точка пет едно шест точка осем шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ 989 кв.м. (деветстотин осемдесет и девет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Номер по предходен план: квартал: 26, парцел: ХVI, адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица с начална тръжна цена в размер на 6890,00 лв.(шест хиляди осемстотин и деветдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.21. Поземлен имот с идентификатор 03928.516.90 (нула три девет две осем точка пет едно шест точка девет нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ 556 кв.м. (петстотин петдесет и шест квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Номер по предходен план: квартал: 26, парцел: XIХ, адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, с начална тръжна цена в размер на 3870,00 лв.(три хиляди осемстотин и седемдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.22. Поземлен имот с идентификатор 03928.516.91 (нула три девет две осем точка пет едно шест точка девет едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ 402 кв.м. (четиристотин и два квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Номер по предходен план: квартал: 26, парцел: ХХ, адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, с начална тръжна цена в размер на 2800,00 лв.(две хиляди и осемстотин лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.23. Поземлен имот с идентификатор 03928.516.92 (нула три девет две осем точка пет едно шест точка девет две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ 869 кв.м. (осемстотин шестдесет и девет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Номер по предходен план: квартал: 26, парцел: ХХI, адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, с начална тръжна цена в размер на 6060,00 лв. (шест хиляди и шестдесет лева)Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.24. Поземлен имот с идентификатор 03928.516.97 (нула три девет две осем точка пет едно шест точка девет седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ 658 кв.м. (шестстотин петдесет и осем квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Номер по предходен план: квартал: 35, парцел: III, адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, с начална тръжна цена в размер на 4590,00 лв.(четири хиляди петстотин и деветдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.25. Поземлен имот с идентификатор 03928.516.98 (нула три девет две осем точка пет едно шест точка девет осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ 631 кв.м. (шестстотин триста и един квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Номер по предходен план: квартал: 35, парцел: IV, адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, с начална тръжна цена в размер на 4400,00 лв.(четири хиляди и четиристотин лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.26. Поземлен имот с идентификатор 03928.516.126 (нула три девет две осем точка пет едно шест точка едно две шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ 793 кв.м. (седемстотин деветдесет и три квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Номер по предходен план: квартал: 4, парцел: IХ, адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, с начална тръжна цена в размер на 5530,00 лв.(пет хиляди петстотин и тридесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.27. Поземлен имот с идентификатор 03928.516.130 (нула три девет две осем точка пет едно шест точка едно три нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ 364 кв.м. (триста шестдесет и четири квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Номер по предходен план: квартал: 42 парцел: ХХХI, адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, с начална тръжна цена в размер на 2540,00 лв. (две хиляди петстотин и четиридесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.28. Поземлен имот с идентификатор 03928.516.133 (нула три девет две осем точка пет едно шест точка едно три три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ 995 кв.м. (деветстотин деветдесет и пет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Номер по предходен план: квартал: 2 парцел: ХХХIV, адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, с начална тръжна цена в размер на 6930,00 лв.(шест хиляди деветстотин и тридесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.29. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.50 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка пет нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ 339 кв.м. (триста тридесет и девет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Номер по предходен план: 2715, квартал: 20, парцел: I, адрес на поземления имот: град Берковица, кв.Раковица, ул.“Първи май“ № 45, с начална тръжна цена в размер на 2360,00 лв.(две хиляди триста и шестдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.30. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.270 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка две седем нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ 505 кв.м. (пет стотин и пет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Номер по предходен план: квартал: 5, парцел: II, адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул.“Мир“ № 30, с начална тръжна цена в размер на 3520,00 лв.(три хиляди петстотин и двадесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.31. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.372 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка три седем две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ 574 кв.м. (пет стотин седемдесет и четири квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Номер по предходен план: 2788, квартал: 7, парцел: VI, адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул.“Свобода“ № 23, с начална тръжна цена в размер на 4000,00 лв.(четири хиляди лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.32. Поземлен имот с идентификатор 03928.512.616 (три хиляди деветстотин  двадесет и осем точка петстотин и дванадесет точка шестстотин и шестнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 685 кв.м. (шестстотин осемдесет и пет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план:  квартал: 199, парцел: ІХ, адрес на поземления имот: град Берковица, ул. Казаните № 10-Б, с начална тръжна цена в размер на 5820,00 лв. (пет хиляди осемстотин и двадесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.33. Поземлен имот с идентификатор 03928.512.617 (три хиляди деветстотин  двадесет и осем точка петстотин и дванадесет точка шестстотин и седемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 596 кв.м. (петстотин деветдесет и шест квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план:  квартал: 199, парцел: Х, адрес на поземления имот: град Берковица, ул. Казаните № 10-В, с начална тръжна цена в размер на 5070,00 лв. (пет хиляди и седемдесет лева).  Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.34. Поземлен имот с идентификатор 03928.512.618 (три хиляди деветстотин  двадесет и осем точка петстотин и дванадесет точка шестстотин и осемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 504 кв.м. (петстотин и четири квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план:  квартал: 199, парцел: ХІ, адрес на поземления имот: град Берковица, ул. Казаните № 10-Г, с начална тръжна цена в размер на 4290,00 лв. (четири хиляди двеста и деветдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.35. Поземлен имот с идентификатор 03928.209.252 (нула три девет две осем точка две нула девет точка две пет две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, одобрени със заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-2584-01.04.2016 г. на началник на СГКК-Монтана, площ 1294 кв.м. (хиляда двеста деветдесет и четири квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 9, Номер по предходен план: 03928.209.252, адрес на поземления имот: град Берковица, местност Шалин дол, с начална тръжна цена в размер на 4000,00 лева (четири хиляди лева), включваща пазарната стойност на земята и стойността на насажденията. Сделката не подлежи на облагане с ДДС.

 1. Публичният търг ще се проведе на 22.10.2019 г. и 23.10.2019 г. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица както следва:

За 22.10.2019 г. следните позиции

 • За обект 1.1. от 09:00 часа;
 • За обект 1.2. от 09:15 часа;
 • За обект 1.3. от 09:30 часа;
 • За обект 1.4. от 09:45 часа;
 • За обект 1.5. от 10:00 часа;
 • За обект 1.6. от 10:15 часа;
 • За обект 1.7. от 10:30 часа;
 • За обект 1.8. от 10:45 часа;
 • За обект 1.9. от 11:00 часа;
 • За обект 1.10. от 11:15 часа;
 • За обект 1.11. от 11:30 часа;
 • За обект 1.12. от 13:00 часа;
 • За обект 1.13. от 13:15 часа;
 • За обект 1.14. от 13:30 часа;
 • За обект 1.15. от 13:45 часа;
 • За обект 1.16. от 14:00 часа;
 • За обект 1.17. от 14:15 часа;
 • За обект 1.18. от 14:30 часа;
 • За обект 1.19. от 14:45 часа;
 • За обект 1.20. от 15:00 часа;
 • За обект 1.21. от 15:15 часа;
 • За обект 1.22. от 15:30 часа;
 • За обект 1.23. от 15:45 часа;
 • За обект 1.24. от 16:00 часа;
 • За обект 1.25. от 16:15 часа.

 

                               За 23.10.2019 г. следните позиции

 • За обект 1.26. от 09:00 часа;
 • За обект 1.27. от 09:15 часа;
 • За обект 1.28. от 09:30 часа;
 • За обект 1.29. от 09:45 часа;
 • За обект 1.30. от 10:00 часа;
 • За обект 1.31. от 10:15 часа;

 

 • За обект 1.32. от 10:30 часа;
 • За обект 1.33. от 10:45 часа;
 • За обект 1.34. от 11:00 часа;
 • За обект 1.35. от 11:15 часа.
 1. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица.
 2. Началната тръжна цена е определена с Решение № 1718 за ПИ 03928.516.3-5190,00 лв., Решение № 1719 за ПИ 03928.516.13-4570,00 лв., Решение № 1720 за ПИ 03928.516.17-2940,00 лв., Решение № 1721 за ПИ 03928.516.19-4080,00 лв., Решение № 1722 за ПИ 03928.516.22-5690,00 лв., Решение № 1723 за ПИ 03928.516.26-4430,00 лв., Решение № 1724 за ПИ 03928.516.57-4300,00 лв., Решение № 1725 за ПИ 03928.516.58-8090,00 лв., Решение № 1726 за ПИ 03928.516.61-5400,00 лв., Решение № 1727 за ПИ 03928.516.62-5760,00 лв., Решение № 1728 за ПИ 03928.516.63-8150,00 лв., Решение № 1729 за ПИ 03928.516.65-5010,00 лв., Решение № 1730 за ПИ 03928.516.66-3760,00 лв., Решение № 1731 за ПИ 03928.516.67-7210,00 лв., Решение № 1732 за ПИ 03928.516.70-2190,00 лв., Решение № 1733 за ПИ 03928.516.78-5090,00 лв., Решение № 1734 за ПИ 03928.516.79-3980,00 лв., Решение № 1735 за ПИ 03928.516.80-4960,00 лв., Решение № 1736 за ПИ 03928.516.84-5040,00 лв., Решение № 1737 за ПИ 03928.516.86-6890,00 лв., Решение № 1738 за ПИ 03928.516.90-3870,00 лв., Решение № 1739 за ПИ 03928.516.91-2800,00 лв., Решение № 1740 за ПИ 03928.516.92-6060,00 лв., Решение № 1741 за ПИ 03928.516.97-4590,00 лв., Решение № 1742 за ПИ 03928.516.98-4400,00 лв., Решение № 1743 за ПИ 03928.516.126-5530,00 лв., Решение № 1744 за ПИ 03928.516.130-2540,00 лв., Решение № 1745 за ПИ 03928.516.133-6930,00 лв., Решение № 1746 за ПИ 03928.515.50-2360,00 лв., Решение № 1735 за ПИ 03928.516.80-4960,00 лв., Решение № 1747 за ПИ 03928.515.270-3520,00 лв., Решение № 1748 за ПИ 03928.515.372-4000,00 лв., Решение № 1749 за ПИ 03928.209.252-4000,00 лв., Решение № 1750 за ПИ 03928.512.616-5820,00 лв., Решение № 1751 за ПИ 03928.512.617-5070,00 лв., Решение № 1752 за ПИ 03928.512.5618-4290,00 лв. от Протокол № 83/30.08.2019 г. на Общински съвет – Берковица.
 3. 5. Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна цена, съгласно чл. 46, ал. 4, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:
 • За обект 1.1. – 519,00 лв. (петстотин и деветнадесет лева) без ДДС;
 • За обект 1.2. – 457,00 лв. (четиристотин петдесет и седем лева) без ДДС;
 • За обект 1.3. – 294,00 лв. (двеста деветдесет и четири лева) без ДДС;
 • За обект 1.4. – 408,00 лв. (четиристотин и осем лева) без ДДС;
 • За обект 1.5. – 569,00 лв. (петстотин шестдесет и девет лева) без ДДС;
 • За обект 1.6. – 443,00 лв. (четиристотин четиридесет и три лева) без ДДС;
 • За обект 1.7. – 430,00 лв. (четиристотин и тридесет лева) без ДДС;
 • За обект 1.8. – 809,00 лв. (осемстотин и девет лева) без ДДС;
 • За обект 1.9. – 540,00 лв. (петстотин и четиридесет лева) без ДДС;
 • За обект 1.10. – 576,00 лв. (петстотин седемдесет и шест лева) без ДДС;
 • За обект 1.11. – 815,00 лв. (осемстотин и петнадесет лева) без ДДС;
 • За обект 1.12. – 501,00 лв. (петстотин и един лева) без ДДС;
 • За обект 1.13. – 376,00 лв. (триста седемдесет и шест лева) без ДДС;
 • За обект 1.14. – 721,00 лв. (седемстотин двадесет и един лева) без ДДС;
 • За обект 1.15. – 219,00 лв. (двеста и деветнадесет лева) без ДДС;
 • За обект 1.16. – 509,00 лв. (петстотин и девет лева) без ДДС;
 • За обект 1.17. – 398,00 лв. (триста деветдесет и осем лева) без ДДС;
 • За обект 1.18. – 496,00 лв. (четиристотин деветдесет и шест лева) без ДДС.
 • За обект 1.19. – 504,00 лв. (петстотин и четири лева) без ДДС;
 • За обект 1.20. – 689,00 лв. (шестстотин осемдесет и девет лева) без ДДС;
 • За обект 1.21. – 387,00 лв. (триста осемдесет и седем лева) без ДДС;
 • За обект 1.22. – 280,00 лв. (двеста и осемдесет лева) без ДДС;
 • За обект 1.23. – 606,00 лв. (шестстотин и шест лева) без ДДС;
 • За обект 1.24. – 459,00 лв. (четиристотин петдесет и девет лева) без ДДС;
 • За обект 1.25. – 440,00 лв. (четиристотин и четиридесет лева) без ДДС;
 • За обект 1.26. – 553,00 лв. (петстотин петдесет и три лева) без ДДС;
 • За обект 1.27. – 254,00 лв. (двеста петдесет и четири лева) без ДДС;
 • За обект 1.28. – 693,00 лв. (шестстотин деветдесет и три лева) без ДДС;
 • За обект 1.29. – 236,00 лв. (двеста тридесет и шест лева) без ДДС;
 • За обект 1.30. – 352,00 лв. (триста петдесет и два лева) без ДДС;
 • За обект 1.31. – 400,00 лв. (четиристотин лева) без ДДС;
 • За обект 1.32. – 582,00 лв. (петстотин осемдесет и два лева) без ДДС;
 • За обект 1.33. – 507,00 лв. (петстотин и седем лева) без ДДС;
 • За обект 1.34. – 429,00 лв. (четиристотин двадесет и девет лева) без ДДС;
 • За обект 1.35. – 400,00 лв. (четиристотин лева) без ДДС.
 1. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица,

BIC код на банката: UNCRBGSF.

IBAN: BG13UNCR70003301006351

или в стая 110-каса в сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

 1. Утвърждавам тръжни книжа за всеки един от изброените имоти и проекто-договара. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за всеки номер имот – обект на търга тръжни книжа в размер на 49,00 лева (четиридесет и девет лева) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден до 17.00 часа за позиции от 1.1. до 1.25. на 21.10.2019 г. и до 17.00 часа за позиции от 1.26. до 1.35. на 22.10.2019 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.

 1. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17.00 часа за позиции от 1.1. до 1.25. на 21.10.2019 г. и до 17.00 часа за позиции от 1.26. до 1.35. на 22.10.2019 г..
 2. Информация за имотите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: http://berkovitsa.bg/.
 3. При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 30.10.2019 г. за позиции от 1.1. до 1.25. и на 31.10.2019 г. за позиции от 1.26. до 1.35., при същите условия, като документите за участие се подават до 17.00 часа за позиции от 1.1. до 1.25. на 29.10.2019 г. и до 17.00 часа за позиции от 1.26. до 1.35. на 30.10.2019 г… Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

 

 

АСЯ ВЕЛИСЛАВОВА /П/

Зам.-Кмет на община Берковица  

Заповед № РД-15-448/20.09.2019 г.