Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

BERKOVITSA-9О Б Щ И Н С К А  А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88404

ДО НОВОИЗБРАНИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ  И КМЕТОВЕ ПО ЧЛ. 32 ОТ ЗМСМА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание Заповед № РД-18-74 от 05.11.2019 година на Областен управител на област Монтана и на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решенията на Общинска избирателна комисия – Берковица за избиране на общински съветници, кмет на община и кметове на кметства,

ВИ УВЕДОМЯВАМ, ЧЕ ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА СВИКВА

Първото заседание на новоизбрания Общински съвет – Берковица на 11.11.2019 година от 14:00 часа в заседателната зала на Община Берковица, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. 1. Полагане на клетва и подписване на клетвен лист от новоизбраните общински съветници и кметове по чл. 32 от ЗМСМА.
  2. Откриване на първото заседание от най-възрастния общински съветник.
  3. Избор на председател на Общински съвет – Берковица.

 

АСЯ ВЕЛИСЛАВОВА

ВрИД Кмет на Община Берковица