Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

3500 Берковица, обл. Монтана, пл. “Йордан Радичков” 4, тел: 0953 / 88 404

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 38, ал.1, чл. 45, т. 7 и чл. 46, ал. 1, 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 1790 от Протокол № 84/27.09.2019 година на Общински съвет – Берковица и Заповед № РД-15-545/14.11.2019 г. на Кмета на община Берковица

      ОБЯВЯВА  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 1. Откривам процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна общинска собственост, а именно:

1.1. Трактор колесен малогабаритен – МТ 10 К с инвентар, с начална продажна цена в размер на 728,00 лв./седемстотин двадесет и осем лева/ без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.2. Дърводелски абрихт, с начална продажна цена в размер на 504,00 лв./петстотин и четири лева/ без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.3. Струг СУ 203, с начална продажна цена в размер на 1110,00 лв./хиляда сто и десет лева/ без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.4. Дърводелски банциг, с начална продажна цена в размер на 448,00 лв./четиристотин четиридесет и осем лева/ без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.5. Пет операционна машина, с начална продажна цена в размер на 1700,00 лв./хиляда и седемстотин лева/ без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.

 1. Публичният търг ще се проведе на 27.11.2019 г. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица, както следва:

– за позиция 1.1. от 15,00 часа

– за позиция 1.2. от 15,15 часа

– за позиция 1.3. от 15,30 часа

– за позиция 1.4. от 15,45 часа

– за позиция 1.5. от 16,00 часа

 1. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица.
 2. Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна цена, определен с Решения № 1790 от Протокол № 84/27.09.2019 г. на Общински съвет – Берковица, както следва:

     за позиция 1.1. – 72,80 лв. /седемдесет и два лева и осемдесет стотинки/ без ДДС

за позиция 1.2. – 50,40 лв. /петдесет лева и четиридесет стотинки/ без ДДС

за позиция 1.3. – 111,00 лв. /сто и единадесет лева/ без ДДС

за позиция 1.4. – 44,80 лв. /четиридесет и четири лева и осемдесет стотинки/ без ДДС

за позиция 1.5. – 170,00 лв. /сто и седемдесет лева/ без ДДС

 1. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица,

BIC код на банката: UNCRBGSF

IBAN: BG13UNCR70003301006351

или в брой в стая 110-каса, сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

 1. Началната тръжна цена е определена с Решения № 1790 от Протокол № 84/27.09.2019 г. на Общински съвет – Берковица, както следва:

за позиция 1.1. – 728,00 лв./седемстотин двадесет и осем лева/ без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.

за позиция 1.2. – 504,00 лв./петстотин и четири лева/ без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.

за позиция 1.3. – 1110,00 лв./хиляда сто и десет лева/ без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.

за позиция 1.4. – 448,00 лв./четиристотин четиридесет и осем лева/ без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.

за позиция 1.5. – 1700,00 лв./хиляда и седемстотин лева/ без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.

 1. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора.
 2. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане на тръжни книжа за съответната движима вещ, обект на търга в размер на 84,00 лв. (осемдесет и четири лева) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден до 17,00 часа на 26.11.2019 г .
 3. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на движимите вещи и се запознаят с вида, техните характеристики и действителното им състояние към момента.
 4. Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.
 5. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17,00 часа на 26.11.2019 г..
 6. Информация за движимите вещи – обекти на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: http://berkovitsa.com/.
 7. При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 04.12.2019 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17,00 часа на 03.12.2019 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

Заповедта да се връчи  за сведение и изпълнение.

 

Димитранка Каменова  /п/

Кмет на Община Берковица