Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

3500 Берковица, обл. Монтана, пл. “Йордан Радичков” 4, тел: 0953 / 88 404

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решения № № 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808 от Протокол  № 84/27.09.2019 г. на Общински съвет  – Берковица   и Заповед № РД-15-542/13.11.2019 г. на кмета на община Берковица

 

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.128 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка едно две осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 641 кв.м. (шестстотин четиридесет и един квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: 2651, квартал: 15, парцел: ІІІ,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. „Лале“, с начална тръжна цена в размер на 4470,00 лв. (четири хиляди четиристотин и седемдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.160 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка едно шест нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 667 кв.м. (шестстотин шестдесет и седем квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: квартал: 18а, парцел: І,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. Първи май, с начална тръжна цена в размер на 4650,00 лв. (четири  хиляди шестстотин и петдесет лева).Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.161 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка едно шест едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 327 кв.м. (триста двадесет и седем квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: квартал: 18а, парцел: І,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. „Първи май“, с начална тръжна цена в размер на 2280,00 лв. (две хиляди двеста и осемдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.4. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.193 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка едно девет три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 717 кв.м. (седемстотин и седемнадесет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: 2670, квартал: 14, парцел: ХV, ХVІ,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. „Мир“, с начална тръжна цена в размер на 5000,00 лв. (пет хиляди лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.5. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.196 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка едно девет шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 780 кв.м. (седемстотин и осемдесет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: 2671, квартал: 14, парцел: ХХІV,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. „Лале“, с начална тръжна цена в размер на 5440,00 лв. (пет хиляди четиристотин и четиридесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.6. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.261 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка две шест едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 349 кв.м. (триста четиридесет и девет  квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: 2765, квартал: 5, парцел: VІІ,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. „Мир“ № 40, с начална тръжна цена в размер на 2430,00 лв. (две хиляди четиристотин и тридесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.7. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.268 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка две шест осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 231 кв.м. (двеста тридесет и един квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: 2768, квартал: 5, парцел: ІІІ,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. „Мир“ № 32, с начална тръжна цена в размер на 1610,00 лв. (хиляда шестстотин и десет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.8. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.285 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка две осем пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 671 кв.м. (шестстотин седемдесет и един квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: 2678, квартал: 13, парцел: І,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. „Иглика“, с начална тръжна цена в размер на 4680,00 лв. (четири хиляди шестстотин и осемдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.9. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.339 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка три три девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 1023 кв.м. (хиляда двадесет и три квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: 2774, квартал: 6, парцел: ХХІ,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. „Мир“ 41, с начална тръжна цена в размер на 7130,00 лв. (седем хиляди сто и тридесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

 

 

 

1.10. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.343 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка три четири три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 495 кв.м. (четиристотин деветдесет и пет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: 2824, квартал: 6, парцел: ХІХ,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. „Мир“ 45, с начална тръжна цена в размер на 3450,00 лв. (три хиляди четиристотин и петдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.11. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.352 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка три пет две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 440 кв.м. (четиристотин и четиридесет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: 2829, квартал: 6, парцел: ХІV,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. „Мир“ 55, с начална тръжна цена в размер на 3070,00 лв. (три хиляди и седемдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.12. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.354 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка три пет четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 558 кв.м. (петстотин петдесет и осем квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: 2831, квартал: 4, парцел: І,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. „Мир“ 61, с начална тръжна цена в размер на 3890,00 лв. (три хиляди осемстотин и деветдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.13. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.357 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка три пет седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 579кв.м. (петстотин седемдесет и девет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: квартал: 4, парцел: V,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. „Мир“ 67, с начална тръжна цена в размер на 4040,00 лв. (четири хиляди и четиридесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.14. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.376 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка три седем шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 350 кв.м. (триста и петдесет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: 2787, квартал: 7, парцел: І,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. „Свобода“ 19, с начална тръжна цена в размер на 2440,00 лв. (две хиляди четиристотин и четиридесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.15. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.386 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка три осем шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 549 кв.м. (петстотин четиридесет и девет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: 2800, квартал: 9,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. „Чайка“ 12, с начална тръжна цена в размер на 3830,00 лв. (три хиляди осемстотин и тридесет лева).  Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.16. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.387 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка три осем седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 394 кв.м. (триста деветдесет и четири квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: 2781, квартал: 9, парцел: ХІV,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, с начална тръжна цена в размер на 2750,00 лв. (две хиляди седемстотин и петдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.17. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.390 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка три девет нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 374 кв.м. (триста седемдесет и четири квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: квартал: 9, парцел: ІІІ,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. Чайка, с начална тръжна цена в размер на 2610,00 лв. (две хиляди шестстотин и десет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.18. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.406 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка четири нула шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 728 кв.м. (седемстотин двадесет и осем квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: квартал: 8, парцел: І,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. Първи май, с начална тръжна цена в размер на 5070,00 лв. (пет хиляди и седемдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

 

 1. Публичният търг ще се проведе на 27.11.2019 г. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица както следва:
 • За обект 1.1. от 09:00 часа;
 • За обект 1.2. от 09:15 часа;
 • За обект 1.3. от 09:30 часа;
 • За обект 1.4. от 09:45 часа;
 • За обект 1.5. от 10:00 часа;
 • За обект 1.6. от 10:15 часа;
 • За обект 1.7. от 10:30 часа;
 • За обект 1.8. от 10:45 часа;
 • За обект 1.9. от 11:00 часа;
 • За обект 1.10. от 11:15 часа;
 • За обект 1.11. от 11:30 часа;

 

 • За обект 1.12. от 13:00 часа;
 • За обект 1.13. от 13:15 часа;
 • За обект 1.14. от 13:30 часа;
 • За обект 1.15. от 13:45 часа;
 • За обект 1.16. от 14:00 часа;
 • За обект 1.17. от 14:15 часа;
 • За обект 1.18. от 14:30 часа.
 1. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица.
 2. Началната тръжна цена е определена с Решение № 1791 за ПИ 03928.515.128-4470,00 лв., Решение № 1792 за ПИ 03928.515.160-4650,00 лв., Решение № 1793 за ПИ 03928.515.161-2280,00 лв., Решение № 1794 за ПИ 03928.515.193-5000,00 лв., Решение № 1795 за ПИ 03928.515.196-5440,00 лв., Решение № 1796 за ПИ 03928.515.261-2430,00 лв., Решение № 1797 за ПИ 03928.515.268-1610,00 лв., Решение № 1798 за ПИ 03928.515.285-4680,00 лв., Решение № 1799 за ПИ 03928.515.339-7130,00 лв., Решение № 1800 за ПИ 03928.515.343-3450,00 лв., Решение № 1801 за ПИ 03928.515.352-3070,00 лв., Решение № 1802 за ПИ 03928.515.354-3890,00 лв., Решение № 1803 за ПИ 03928.515.357-4040,00 лв., Решение № 1804 за ПИ 03928.515.376-2440,00 лв., Решение № 1805 за ПИ 03928.515.386-3830,00 лв., Решение № 1806 за ПИ 03928.515.387-2750,00 лв., Решение № 1807 за ПИ 03928.515.390-2610,00 лв., Решение № 1808 за ПИ 03928.515.406-5070,00 лв. от Протокол № 84/27.09.2019 г. на Общински съвет – Берковица.
 3. 5. Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна цена, съгласно чл. 46, ал. 4, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:
 • За обект 1.1. – 447,00 лв. (четиристотин четиридесет и седем лева) без ДДС;
 • За обект 1.2. – 465,00 лв. (четиристотин шестдесет и пет лева) без ДДС;
 • За обект 1.3. – 228,00 лв. (двеста двадесет и осем лева) без ДДС;
 • За обект 1.4. – 500,00 лв. (петстотин лева) без ДДС;
 • За обект 1.5. – 544,00 лв. (петстотин четиридесет и четири лева) без ДДС;
 • За обект 1.6. – 243,00 лв. (двеста четиридесет и три лева) без ДДС;
 • За обект 1.7. – 161,00 лв. (сто шестдесет и един лева) без ДДС;
 • За обект 1.8. – 468,00 лв. (четиристотин шестдесет и осем лева) без ДДС;
 • За обект 1.9. – 713,00 лв. (седемстотин и тринадесет лева) без ДДС;
 • За обект 1.10. – 345,00 лв. (триста четиридесет и пет лева) без ДДС;
 • За обект 1.11. – 307,00 лв. (триста и седем лева) без ДДС;
 • За обект 1.12. – 389,00 лв. (триста осемдесет и девет лева) без ДДС;
 • За обект 1.13. – 404,00 лв. (четиристотин и четири лева) без ДДС;
 • За обект 1.14. – 244,00 лв. (двеста четиридесет и четири лева) без ДДС;
 • За обект 1.15. – 383,00 лв. (триста осемдесет и три лева) без ДДС;
 • За обект 1.16. – 275,00 лв. (двеста седемдесет и пет лева) без ДДС;
 • За обект 1.17. – 261,00 лв. (двеста шестдесет и един лева) без ДДС;
 • За обект 1.18. – 507,00 лв. (петстотин и седем лева) без ДДС.
 1. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица,

BIC код на банката: UNCRBGSF.

IBAN: BG13UNCR70003301006351

или в стая 110-каса в сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

7.Утвърждавам тръжни книжа за всеки един от изброените имоти и проекто-договара. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за всеки номер имот – обект на търга тръжни книжа в размер на 60,00 лева (шестдесет лева) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден до 17.00 часа на 26.11.2019 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.

 1. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17.00 часа на 26.11.2019 г.
 2. Информация за имотите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: http://berkovitsa.bg/.
 3. При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 04.12.2019 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17.00 часа на 03.12.2019 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

 

 

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА /П/

Кмет на община Берковица