Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

BERKOVITSA-9СПИСЪК  НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛОЖАТ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА на  25 ноември 2019 г.

1.Докладна РД-92-00-20 относно обсъждане и утвърждаване наименованието, броя и поименния състав на постоянните комисии към Общински съвет – Берковица, община Берковица;

2.Докладна РД-92-00-21 относно определяне на титулярен представител и заместник в състава на Областния съвет за развитие – Монтана;

3.Докладна РД-92-00-22 относно определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ);

4.Докладна РД-92-00-23 относно членство на председателя на Общински съвет – Берковица в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България;

5.Докладна РД-92-00-24 относно промяна на Решение № 16 в частта му в т. 2 от Протокол № 2 от 27.11.2015 г.;

6.Докладна РД-92-00-25 относно определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на Община Берковица, считано от 11.11.2019 г.;

7.Докладна РД-92-00-26 относно определяне размера на възнаграждението и продължителността на работното време  на председателя на Общински съвет – Берковица, считано от 11.11.2019 г.;

8.Докладна РД-92-00-27 относно определяне размера на трудовото възнаграждение на кметовете на кметства в община Берковица, считано от 11.11.2019 г.;

9.Докладна РД-92-00-28 относно създаване на Временна комисия по предложения за промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Берковица;

10.Докладна РД-92-00-29 относно предоставяне за безвъзмездно ползване на МПС на общинско мероприятие „Комунални дейности” град Берковица – специален автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване – нов, марка/модел „ФОРД ТРЪКС 1833“;

11.Докладна РД-92-00-30 относно предоставяне за безвъзмездно ползване на МПС на общинско мероприятие „Комунални дейности” град Берковица – специален автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване – втора употреба, марка/модел „МАН ТГС 26.320 БЛ“;

12.Докладна РД-92-00-33 относно предоставяне на временен безлихвен заем на Детска ясла, гр. Берковица;

13.Докладна РД-92-00-34 относно годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Берковица за 2020 г.;

14.Докладна РД-92-00-35 относно приемане на Общинския план за защита при бедствия и разработените по отделно планове за защита при специфични за нашата територия опасности;

15.Докладна РД-92-00-37 относно за изработване на ПУП – част регулация и застрояване за ПИ 03928.209.284 по КК на гр.Берковица, за урегулиране и  промяна предназначението на земеделска земя;

16.Докладна РД-92-00-38 относно изработване на ПУП – част регулация и застрояване, за  поземлени имоти ПИ 03928.209.246 и ПИ 03928.209.286  по плана на новообразуваните имоти на местност  „Сарановец”,  землище  гр. Берковица, след представено мотивирано предложение и  задание;

17.Докладна РД-92-00-39 относно процедиране на ПУП за  УПИ I,   кв.148 по плана на гр. Берковица, ПИ 03928.513.372  по кадастрална карта на гр. Берковица, след представено мотивирано предложение;

18.Докладна РД-92-00-40 относно изработване на ПУП – част регулация и застрояване, за  поземлен имот ПИ 03928.47.26, местност Раковица, землище  гр. Берковица, за урегулиране и промяна предназначението, след представено мотивирано предложение;

19.Докладна РД-92-00-41 относно изработване проект за изменение на ОУП на община Берковица, за ПИ с идентификатор  05654.64.45, м-т „Стражето”, землище с.Боровци, община Берковица и разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на имота;

20.Докладна РД-92-00-42 относно приемане Годишен доклад за 2018 г. по изпълнението на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Берковица /2016г.-2020г./;

21.Докладна РД-92-00-43 относно поставяне на АТМ /банкомат/ в с. Бързия;

22.Докладна РД-92-00-44 относно подготовка на проектно предложение от Община Берковица за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна BG05M9OP001-2.019 – „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства” – КОМПОНЕНТ 1;

23.Докладна РД-92-00-45 относно промяна на решение № 1299 на Общински съвет – Берковица от Протокол № 65/27.07.2018 година;

24.Докладна РД-92-00-46 относно корекция на капиталови разходи , съгласно чл.52  от ЗДБРБ за 2019 година и чл.124 ал.3 от Закона за Публичните финанси.