Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

1

4BERKOVITSA-9

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с изпълнение на дейностите по Проект BG05M9OP001-2.040-0089-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община Берковица” финансиран от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Община Берковица обявява прием на документи за кандидат-потребители на услугата. Целева група по проекта могат да бъдат възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания. Заявления-декларации ще се приемат в сградата на ОбА-Берковица, ЦУИГ /партер/, всеки работен ден от 8:30-17:00 ч. Необходими документи за кандидат-потребители на услугата:

  1. Заявление-декларация по образец;
  2. Документ за самоличност (за справка);
  3. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие);
  4. Медицински протокол на ЛКК (копие);
  5. Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие)

Образци на заявление-декларацията могат да се получат и попълнят в ЦУИГ /партер/ на ОбА-Берковица при подаването на документи.