Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-70 (1)/03 декември 2019 г. 

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5 и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица и във връзка с искане на кмета на община Берковица,  свиквам извънредно заседание на 04 декември 2019 г. /сряда/ от 16.30  часа в заседателната зала на община Берковица, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

1.Докладна относно трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на улици в гр.Берковица през 2019 г.

2.Докладна относно изработване проект за изменение на ОУП на община Берковица, за ПИ с идентификатор  03928.152.5 м-т „Горната кория”, землище гр. Берковица и разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на имота от „Поляна”  в  „За паркинг”.

3.Докладна относно промяна и внасяне на допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Берковица за 2019 година в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и с обществения интерес на територията на Община Берковица.

 

 

МИЛОВАН ЖАН

Председател на Общински съвет – Берковица