Актуални Новини, Новини, Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-БЕРКОВИЦА

О Б Я В Я В А

На основание Заповед на Кмета на Община Берковица РД№15- 708/27.12.2019г.и чл.91, ал.1 и ал.2от Кодекса на труда (КТ)

Конкурс за заемане на длъжността

Ръководител на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост „ гр. Берковица

І. Кратко описание на длъжността:

Задълженията са свързани с планиране, организиране, ръководене и реализиране на държавната политика в цялостната административно-управленска и финансова дейност на ЦНСТПЛУИ съгласно стандартите за предоставяне на социални услуги за пълнолетни лица с увреждания и единните разходни стандарти за предоставяне на социалните услуги. Ръководителят представлява ЦНСТПЛУИ пред организации, юридически и физически лица в съответствие с предоставените му правомощия.   Организира индивидуални   и   групови   занимания. Обезпечава предоставянето на сигурна и безопасна среда и условия за развитие на потребителите.

ІІ. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 1. Да са български граждани;
 2. Да не са осъждани на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от право да упражняват професията си и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на лицата в центъра .
 3. Да не им е налагано дисциплинарно наказание „ уволнение” по чл. 188, т.3 от КТ и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл.330, ал.2 ,т. 6 от КТ или на основание чл.328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.
 4. Да притежават диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование „магистър”.
 5. Да притежават специалност от професионална квалификация и област „социален мениджмънт „ , „социални науки“.
 6. Да имат не по-малко от 3 години трудов стаж в професионалното направление, с което кандидатства.

Притежаването на компютърна грамотност и ползването на чужд език са предимство.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:

 1. Конкурсът се провежда в три етапа:

1.1. Допускане по документи;

1.2 Тест

1.3. Интервю.

 1. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

3.Недопуснатите до конкурса кандидати се уведомяват писмено за съображенията за отказа.

 1. Допуснатите до конкурса кандидати се уведомяват писмено за датата, часа на започване и мястото за провеждане на теста. Тестът съдържа въпроси свързани с нормативната уредба касаеща дейността на социалното заведение и основните функционални задължения на конкурсната длъжност. Конкурсната комисия, преди започването на теста, запознава кандидатите със системата за определяне на резултатите.

4.1 До интервюто се допускат само кандидати, които са издържали теста.

 1. Интервюто се провежда по определен график, като кандидатите се подреждат по азбучен ред.

6.Конкурсната комисия, преди започването на интервюто, запознава кандидатите със системата за определяне на резултатите.

 1. Комисията оценява кандидатите по следните критерии:

7.1. Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове (разбиране и ползване на основните нормативни актове при изпълнение на задачите в рамките на длъжността директор на заведение за предоставяне на социални услуги за деца.

7.2. Управленска компетентност (способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати, способност за разрешаване на проблеми, за вземане на управленски решения и за обосноваване на средства за тяхното осъществяване).

7.3. Организационна компетентност (способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи).

7.4. Комуникационна компетентност (умения да се отговаря конкретно, а не общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ; умения за мотивиране и убеждаване)

ІV. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление до кмета на община Берковица, с професионални мотиви за заемане на длъжността.
 2. Документ за самоличност ( копие).
 3. Професионална автобиография.

4.Документ за завършена степен и специалност на висшето образование ( копие).

5.Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия).

 1. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата)
 2. Бележка, че кандидатът не се води на диспансерен отчет за психично заболяване.
 3. Свидетелство за съдимост в срок на валидност (копие).
 4. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия).
 5. Документи за компютърна грамотност и за ползване на чужд език (копия).

При подаването на документите се представят и оригиналите за сравняване.

Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи.

Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж трябва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

 1. Срок и място за подаване на документите:

Документите се подават в община Берковица, адрес: пл. „Йордан Радичков” № 4, Общинска администрация, партер ЦУИГ, тел. 0953/89117, в 30-дневен срок от публикуването на обявата за конкурса.

 

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА

БЕРКОВИЦА