Актуални Новини, Новини, Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

О Б Я В Я В А

            На основание  чл. 90, ал. 1 и чл. 91 от Кодекса на труда (КТ)  във връзка с чл. 217 ал. 3 и  ал. 5 от Закона за предучилищното и училищно образование и Заповед № РД-15-92/29.01.2020 г. на кмета на Община Берковица,

Конкурс за заемане на длъжността ДИРЕКТОР на Детска градина „Детелина”, село Замфирово, община Берковица, област Монтана

 1. Кратко описание на длъжността:

Директорът на детската градина е пряко подчинен на Кмета на Община Берковица.

Директорът на общинска детска градина ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието и планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в детската градина.

Длъжностната характеристика на конкурсната длъжност се предоставя предварително на кандидатите за запознаване  с нея.

 1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

Кандидатите да отговарят на следните изисквания по смисъла на чл. 213, ал.4 от ЗПУО:

 1. Да са български граждани;
 2. Длъжността „Директор” на общинска детска градина може да се заема и от:

– граждани на други държави членки;

– чужди граждани, ако са предложени по международни спогодби;

– продължително пребиваващи в страната чужди граждани – със съгласие на началника на съответното регионално управление на образованието;

– дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани.

 1. Да са завършили висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация “учител”;
 2. Да имат завършено висше образование с образователно – квалификационна степен „магистър“, професионална квалификация „учител“ и педагогическа правоспособност, която позволява да се изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа на директор в детската градина, по следните професионални направления:

– професионално направление: педагогика, специалност: предучилищна педагогика, присъдена професионална квалификация: детски учител;

– професионално направление: педагогика, специалност: предучилищна педагогика и чужд език, присъдена професионална квалификация: детски учител;

– професионално направление: педагогика, специалност: предучилищна и начална училищна педагогика, присъдена професионална квалификация: детски учител и начален учител;

– професионално направление: педагогика, специалност: всички специалности, присъдена професионална квалификация: педагог/учител;допълнителна квалификация: детски учител;

– професионално направление: теория и управление на образованието, специалност: всички специалности, присъдена професионална квалификация: педагог/учител; допълнителна квалификация: детски учител;

– професионално направление: педагогика на обучението по…., специалност: всички специалности, присъдена професионална квалификация: педагог/учител; допълнителна квалификация: детски учител;

 1. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж по смисъла на чл. 213, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищно образование.
 2. Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват учителска професия по смисъла на чл. 215, ал. 1, т. 2 от ЗПУО
 3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията- чл. 215, ал. 1, т. 1 от ЗПУО
 4. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието.
 5. Да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл.188, т.2 и т.3 от Кодекса на труда, освен ако наказанието е заличено.
 6. Трудовият договор на кандидата като директор на ДГ да не е прекратен на основание чл.330, ал.2, т.6 или чл. 328, ал.1, т.5 от КТ.
 1. Начин на провеждане на конкурса:
 1. Конкурсът се провежда в два етапа:

1.1. Допускане по документи;

1.2. Интервю.

 1. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
 2. Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за съображенията за отказа.
 3. Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за датата, часа на започване и мястото за провеждане на интервюто.
 4. Интервюто се провежда по определен график, като кандидатите се подреждат по азбучен ред.
 5. Конкурсната комисия, преди започването на интервюто, запознава кандидатите със системата за определяне на резултатите.
 6. Комисията оценява кандидатите по следните критерии:

7.1. Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове (разбиране и ползване на основните нормативни актове при изпълнение на задачите в рамките на длъжността директор на общинска детска градина).

7.2. Управленска компетентност (способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати, способност за разрешаване на проблеми, за вземане на управленски решения и за обосноваване на средства за тяхното осъществяване).

7.3. Организационна компетентност (способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи).

7.4. Комуникационна компетентност (умения да се отговаря конкретно, а не общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ; умения за мотивиране и убеждаване).

 1. Необходими документи за участие в конкурса:
 2. Заявление до кмета на общината за допускане до конкурс (свободна форма)
 3. Документ за самоличност (копие)
 4. Документи за завършено висше образование, квалификация, правоспособност, научна степен или научно звание, ПКС (копия)
 5. Професионална автобиография.
 6. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия).
 7. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата)
 8. Бележка, че кандидатът не се води на диспансерен отчет за психично заболяване.
 9. Свидетелство за съдимост в срок на валидност (копие).
 10. Декларация, че към момента на подаване на документите кандидатът не е лишен по съдебен или административен ред от правото да упражнява учителска професия и да няма наложено дисциплинарно наказание (свободна форма).
 11. Документи за компютърна грамотност, ако лицето притежава такива (копие).

Документите, издадени в чужбина, се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи,  трябва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала” и подпис на лицето.

Копията от документите, удостоверяващи осигурителен стаж и учителски стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени към датата на подаване на документите.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

 1. Срок и място за подаване на документите:

Документите се подават в Община Берковица, адрес: пл. „Йордан Радичков” № 4, Общинска администрация, партер ЦУИГ, в 30-дневен срок от публикуването на обявата за конкурса.

Лице за контакт: Венета Асенова – Главен експерт „Образование“, Община Берковица, телефон за връзка: 0953/89125.