Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

3500 Берковица, обл. Монтана, пл. “Йордан Радичков” 4, тел: 0953 / 88 404

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.68, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

                                            УДЪЛЖАВА СРОКА НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИЯ КОНКУРС

  1. С 14-четиринадест дни, считано от 21.11.2018 г., за подаване на предложения за участие в публично оповестения конкурс за учредяване право на строеж върху общинска земя за изграждане на 4 /четири/ броя гаражи в ж.к. „Изгрев“, гр.Берковица в кв.1, УПИ I-първи по застроителния и регулационен план, понастоящем ПИ с идентификатор 03928.513.303 по кадастралната карта на гр.Берковица, за изграждане на:

– гаражна клетка № 7 с размери 3,25 м. на 5,50 м. или с площ 17,875 кв.м., при първоначална конкурсна цена – 480,00 лв./четиристотин и осемдесет лева/. Сделката е освободена от ДДС.

При следните условия към участниците:

-да има недвижима собственост в ж.к.“Изгрев“

-да не е собственик на гараж в ж.к.“Изгрев“

-да закупи само един брой гараж

-строителството да се извърши за цялата обособена група от 4-четири броя гаражни клетки с № 6, № 7, № 8 и № 9, съгласно одобрен общ архитектурен проект

-строителството на гаражните клетки и въвеждането им в експлоатация да се извърши за цялата обособена група от 4-четири броя гаражи в 5-пет годишен срок от сключване на договора

-определящ критерий да бъде „най-висока предложена цена”.

  1. Публично оповестения конкурс ще се проведе на 05.12.2018 г. от 13,00 часа в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.
  2. Условия за участие. В конкурса могат да участват физически или юридически лица.
  3. Размерът на депозита за участие в конкурса е 10 % от първоначалната конкурсна цена: 48,00 лв./четиридесет и осем лева/ без ДДС.
  4. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица,

BIC код на банката: UNCRBGSF

IBAN: BG13UNCR70003301006351

или в брой в стая 110-каса, сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

  1. 6. Началната конкурсна цена е определена с Решение № 1344 от Протокол № 68/28.09.2018 г. на Общински съвет – Берковица.
  2. 7. Утвърждавам конкурсни книжа. Документите за участие в конкурса се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за съответния обект на конкурса, конкурсни книжа в размер на 51,60 лв. (петдесет и един лева и шестдесет стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден до 17,00 часа на 04.12.2018 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на конкурса се състои от седем члена.

  1. 8. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса. Документите за участие в конкурса се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17,00 часа на 04.12.2018 г..
  2. 9. Информация за обекта на конкурса, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: http://berkovitsa.bg/.

     Заповедта да се връчи  за сведение и изпълнение.

 

 

 

инж. Милчо Доцов   /п/

Кмет на Община Берковица