Актуални Новини

Община Вършец съвместно с Община Берковица и Община Годеч започват нов проект за развитие на туристическите дестинации

 

Община Вършец започна разработването на проект “Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на териториална дестинация – общини Вършец, Берковица и Годеч” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”.

Основната цел на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансовапомощ е на основата на интегриран подход да развие регионални туристически продукти и да повиши ефективността на регионалния маркетинг.

Конкретни цели:

–          подкрепа за дестинации със значителен туристически потенциал, популяризиращи природното, културно и историческо наследство;

–          икономическа диверсификация на съответната територия или регион и намаляване на териториалната концентрация на туризма;

–          насърчаване на предлагането извън сезона, намаляване на сезонността и увеличаване на заетостта на легловата база;

–          привличане на нови пазарни сегменти за специфичните регионални продукти и използване на потенциалното търсене на вътрешния пазар;

–          използване на ефективни съвременни средства и техники за достигане до туристическите пазари.

 

Допустимите дейности в подкрепа на предложения регионален туристически продукт са обособени в шест групи:

1. Разработване на туристически пакети или диверсификация на съществуващите;

2. Рекламни дейности – подготовка и разпространение на информационни и рекламни материали за туристическия район и предложения за подкрепа туристически продукт,

3. Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири,

4. Изследвания на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности;

5. Организиране на експедиентски пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти;

6. Подкрепа на дейности за обществено осведомяване и информационни услуги – комуникационни кампании за подобряване на осведомеността за природното, културно и историческо наследство и приноса на туризма към развитието, разпространение на подходяща информация сред туристическия бизнес, организиране на туристически форуми за насърчаване на ефективната двустранна комуникация, участие и ангажиране на местния бизнес в разпознаването и разрешаването на общи проблеми.

 

Във връзка с разработването на проекта беше изготвена анкетна карта за събиране на мнения и идеи за развитието и разнообразяването на туристическия продукт в региона от всички  заинтересовани страни.

Очакваме Вашите идеи в попълнената анкета на адрес: proektmig@abv.bg

Анкетна Карта