Актуални Новини

ОБЩИНИТЕ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ ПРЕДСТАВИХА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ „НЕОТКРИТАТА ТАЙНА НА ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА“

banner-80x200Общ туристически продукт разработват общините Вършец, Берковица и Годеч. Местните администрации обединяват усилията си за изработването на регионални туристически пакети на територията на трите общини, рекламни и маркетингови дейности, експедиентско пътуване на туроператори и журналисти, организиране на туристически форуми и др.

Това стана ясно на проведената встъпителна пресконференция по проект „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинация – общини Вършец, Берковица и Годеч“, Договор BG161РО001/3.2-02/2011/022 по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма“, Операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“. Сибитието се проведе на 25 юни 2014 г. във Вършец в конферентната зала на местен хотел. Община Берковица бе представена от зам. кмета Радослав Найденов. Основната цел на проекта е създаване и развитие на конкретен регионален туристически продукт „Неоткритата тайна на Западна Стара планина“ с цел увеличаване на броя на туристите в туристически район, обособен на територията на общините Вършец, Берковица и Годеч.

По проекта в Туристическия информационен център- Берковица са доставени хардуерна система и web приложение за консултиране на туристи.Общата стойност на проекта е 431 240 лева, като безвъзмездната финансова помощ от Програмата е 95 % и 5 % е финансовото съучастие на трите партньорски общини. Продължителността на проекта е 24 месеца.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/3.2-02/2011/022 „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на териториална дестинация – общини Вършец, Берковица и Годеч”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.