Актуални Новини, Новини

ОБЩИНСКАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ В БЕРКОВИЦА ОБСЪДИ ДЕЙСТВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

Актуалната епизоотична обстановка по отношение на заболяемостта от Африканска чума по свинете, нови огнища в страната и в Европа, запознаване с акцентите в Заповед № РД-11-1130/29.05.2020 г. на БАБХ, както и разпространението на болестта сред домашните и диви свине на територията на Република България бяха обсъдени днес, 05.06.2020 година, на заседание на епизоотична комисия, което се проведе в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица.

На заседанието присъстваха  инж. Биляна Салтирова – инспектор „ОС” при ОбА – Берковица, Емилия Братанова – специалист „Земеделие” при ОбА – Берковица, д-р Янко Борисов – Общински ветеринарен лекар, Димитър Генов – Полицейски инспектор при РУ – Берковица, Стоян Ангелов – секретар на Ловно-рибарско дружество „Сокол” – Берковица, Мартин Георгиев – специалист „Лесовъд” при ОбА – Берковица, Камелия Бойкова – гл. експерт „ТЗГ” при ОбА – Берковица, Инж. Габриела Гогова – помощник „Лесничей” към ДГС – Берковица, кметове и кметски наместници на населените места в община Берковица.

Д–р Янко Борисов – Общински ветеринарен лекар, запозна присъстващите с моментната ситуация в страната и съседните на България държави по отношение на разпространението на заболяването АЧС, с издадената нова Заповед № РД-11-1130/29.05.2020 г. от Българска агенция по безопасност на храните, в която са възложени задължения на кметовете и кметските наместници да организират проверки на територията на управляваните от тях населени места за наличие на лични стопанства, в които се отглеждат свине без собствениците им да са подали заявление за регистрация на стопанствата по чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Кметовете и кметските наместници бяха информирани и за необходимостта им от съдействие за извършване на проверки за спазване на подписаната от собствениците декларация за ненаселване на стопанствата със свине за срок от 1 година в 5 населени места – с.Боровци, с. Замфирово, с. Балювица, с. Бистрилица и с. Гаганица. В горепосочените населени места  собственици на обекти, в които се отглеждаха прасета, получиха финансова помощ от 300 лв. за почистване и дезинфекция.

Уточнено бе, че проверка ще се извършва на всички стопанства, получили финансова подкрепа.

Обсъдени бяха и мерките за биосигурност във всички свиневъдни обекти, биосигурност по време на лов, условия за придвижване и транспортиране на свине, санкции при нерегламентирано отглеждане на свине в стопанства тип „заден двор”.