Актуални Новини, Новини

ОБЩИНСКАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ В БЕРКОВИЦА ОБСЪДИ ДЕЙСТВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

Община Берковица

На 02.03.2022 година от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Берковица на основание Заповед №РД-15-267/27.04.2021 година на кмета на Община Берковица, бе свикано заседание на Общинската епизоотична комисия към Община Берковица при следния дневен ред:
1.Запознаване на членовете на комисията за Плана на действие по отношение на обектите за отглеждане на свине за лични нужди по отношение заболяванията от Африканска чума по свинете.
Докладва: д-р Янко Борисов
2.Запознаване на членовете на комисията с епизоотичната обстановка в страната по отношение заболяванията от Африканска чума по свинете.
Докладва: д-р Янко Борисов
3.Информация относно констатирани и обявени нови случаи на Африканска чума по свинете
Докладва: д-р Янко Борисов
4.Обсъждане на мерките за биосигурност във всички свиневъдни, биосигурност по време на лов, условия за придвижване и транспортиране на свине, санкции при нерегламентирано отглеждане на свине в стопанствата тип „заден двор“ и осигуряване на превенцията на Африканска чума по свинете.
Докладва: д-р Янко Борисов
На заседанието присъстваха: Милена Иванова – Инспектор „ОС“, Емилия Братанова – Специалист „Земеделие” при ОбА – Берковица, д-р Янко Борисов – Общински ветеринарен лекар, Силвия Николова – Началник на ОСЗ – Берковица, Димитър Генов – Полицейски инспектор при РУ – Берковица, Мартин Георгиев – Специалист „Лесовъд” при ОбА – Берковица, инж. Камелия Бойкова – Гл. експерт „ТЗГ” при ОбА – Берковица, инж. Тодорка Комарска – Мл. експ. „Управление на ОбС И ЗЗ“, кметове и кметски наместници на населените места в община Берковица.
Д–р Янко Борисов – припомни на членовете на комисията и присъстващите кметове и кметски наместници с издадената Заповед № РД-11-553/17.03.2021 г. от Българска агенция по безопасност на храните. В заповедта са възложени задължения на кметовете и кметските наместници да организират проверки на територията на управляваните от тях населени места за наличие на лични стопанства, в които се отглеждат свине без собствениците им да са подали заявление за регистрация на стопанствата по чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.