Актуални Новини, Новини, Обяви

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВИТЕЛ НА ВИК – БЕРКОВИЦА“ ЕООД

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-БЕРКОВИЦА

О   Б   Я   В   Я   В   А

На основание Заповед № РД-15-37/17.01.2020г. на Кмета на Община –Берковица, Решение № 71/ от Протокол№4/20.12.19г. год. на Общински съвет-Берковица,чл.147,ал.2 и чл.137,ал.1,т.5 от ТЗ и чл.22,ал1 и ал.2 т.1 и т.2от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества, конкурс за длъжността ‘Управител на ‘В и К – Берковица’ ЕООД, град Берковица.

Кандидатите следва да отговорят на следните изисквания:

  1. Да притежават образование – висше;
  2. Професионална квалификация -„Инженер“.
  3. Да имат общ трудов стаж минимум 5 години;
  4. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер и да не са лишавани от право да заемат материално-отчетническа длъжност;
  5. Да притежават управленчески опит и умения за работа в екип;

Конкурсът ще се проведе съгласно изискванията по процедура на чл.22 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества от комисия назначена със заповед на Кмета на Община Берковица.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1.ЗАЯВЛЕНИЕ

2.ДИПЛОМ ЗА ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ-КОПИЕ

3.ДОКУМЕНТИ ,УДОСТОВЕРЯВАЩИ ТРУДОВИЯ СТАЖ-КОПИЕ

4.АВТОБИОГРАФИЯ

5.СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ В СРОК НА ВАЛИДНОСТ.

6.МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО.

7.ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ТРИГОДИШЕН ПЕРИОД. /Програмата се представя след извършване на предварителен подбор по подадените документи на кандидатите с обявените изисквания. /

Документи за участие се приемат в срок до 04.02.2020г. до17.00ч. в стая № 111 на Общинска администрация-Берковица, заявлението и документите се представят в запечатан плик, върху който се изписват името на кандидата и дружеството, за което кандидатства.

 

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА