Актуални Новини, Новини, Обяви

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал.1, ал.2, ал.3, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 480 от Протокол № 34/30.09.2016 г., на Общински съвет – Берковица   и Заповед № РД-15-562/25.10.2016 г. на кмета на община Берковица

 

ОБЯВЯВА  ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

  1. 1. Откривам процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на дървесина както следва:

Дървета определени за отсичане – 26 броя единични дървета- в землището на с.Мездрея, общ. Берковица, местност „Тутмата” при продажна цена 208 лв. без ДДС.

Дървесината ще бъде продадена по продажни цени за един куб.м. – лв./куб.м. без ДДС.

Прогнозните количества дървесина, които ще се добият от отсичането на  26 бр. дървета –  твърди широколистни (акация – 10 бр., джанки – 7 бр. и орех – 6 бр.).  е  7 пл. куб.м.(14 пр. куб.м.)  дърва за огрев и меки широколистни (череша 1 бр.  и върба – 2 бр.). е 2 пл. куб.м.(4 пр. куб.м.)  дърва за огрев, при обща цена 208,00 лв.

Продажната цена (лв./куб.м. без ДДС ) на прогнозно количество на дървесина на корен е както следва:

– дърва за огрев от твърди широколистни ( акация, джанки и орех) – 12 лв. за 1 пр. м³ без ДДС.

– дърва за огрев от меки широколистни(череша и върба) – 10 лв./1пр. м³ без ДДС.

Разходите за сечта и товаренето на дървесината са за сметка на спечелилия търга.

Търгът ще се проведе на 07.11.2016 г. от 14ч. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица.

При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 14.11.2016 г. от 14 ч. при същите условия.

За повече информация- на web site: http://berkovitsa.com/, Община Берковица

 

 

Инж. Милчо Доцов    

.Кмет на Община Берковица

 

Съгласувал юрист:

(Зоя Иванова)

Изготвил:

инж.Атанас  Атанасов

ст. експерт „ИР”