АКТУАЛНО

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

BERKOVITSA-7О  Б  Я  В  А

 На основание Заповед №РД-15-105/27.02.2013 г.на Кмета на Община Берковица, Решение № 465 от Протокол № 19/22.02.2013 год. на Общински съвет-Берковица,чл. 63 ал. 3 от ЗЛЗ, Наредба № 9 от 26.06.2000 год. За условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, чл.147,ал.2 и чл.137,ал.1,т.5 от ТЗ и чл.22,ал.2 т. 1 от Наредбата за реда  за учредяване на търговски дружества и за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества,обявявам конкурс за длъжността ‘Управител на ‘МБАЛ” ЕООД, град Берковица.

         Кандидатите следва да отговорят на следните изисквания:

1.   Да притежават образователно – квалификационна степен “ Магистър “ по медицина , съответно дентална медицина и квалификация по “ Здравен мениджмънт “ или лица със образователно – квалификационна степен “ Магистър “ по икономика и управление , с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването ;

2.      Да имат най-малко 5 години трудов стаж като лекар , съответно стоматолог или икономист ,кандидатите притежаващи образователно-квалификационна степен “Магистър” по медицина , съответно стоматология да имат придобита основна специалност ;

3.      Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер , освен ако са реабилитирани ;

4.     Да притежават управленчески опит и умения за работа в екип;

      Конкурсът ще се проведе съгласно изискванията по процедура на чл.22 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества от комисия назначена със заповед на Кмета на Община Берковица, както и Наредба № 9 от 26.06.2000 год. За условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ

   НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1.ЗАЯВЛЕНИЕ

2.ДИПЛОМ ЗА ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

3.ДОКУМЕНТ ,УДОСТОВЕРЯВАЩ ТРУДОВИЯ СТАЖ

4.АВТОБИОГРАФИЯ

5.СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

6.МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО

7. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ТРИГОДИТЕН ПЕРИОД.

Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в запечатан плик и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.

Програмата се представя в отделен запечатан плик. За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.

Конкурсът ще се проведе на три етапа:

1.Първи етап проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания .

2. представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;

3. събеседване с кандидатите.

4.Лечебното заведение предоставя на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала в срока, до 15.03.2013 година

Документи за участие се приемат в срок до 18.03.2013 до17.00ч.       в стая № 111 на Общинска администрация-Берковица  молбата и документите се представят в запечатан плик, върху който се изписват името на кандидата  и дружеството, за което кандидатства.

            Конкурсът ще се проведе в стаята на съветника ет.I  на Общинска администрация на 20.03.2013ч. от 13.00 часа.

В деня, определен за провеждане на конкурса, комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на кандидата, подал заявлението.

Пликът с програмата се отваря, ако заявлението и документите на кандидата отговарят на  определените изисквания.

До събеседването се допускат кандидати, получили оценка на програмата не по-ниска от мн. добър 4,50. Оценката се формира въз основа на критериите по Наредба № 9 от 26.06.2000 год

Оценката от представената програма и оценката от проведеното събеседване с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25.

Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от разработката  и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4,50.

            За проведеното и обявено класиране на кандидатите да бъдат уведомени писмено.

            Настоящата обява да бъде публикувана в един централен и един местен ежедневник.

 

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Детско полицейско управление
Актуални Новини

В 4. ОУ „ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ“ – БЕРКОВИЦА БЕ ДАДЕН СТАРТ НА ПРОГРАМА „ДЕТСКО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ“

На 22 ноември 2022 година с тържествена церемония 4. ОУ „Георги Сава Раковски“ – Берковица, Община Берковица и Районно управление

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА И МУЗЕЕН КОМПЛЕКС ОБЯВЯВАТ КОНКУРС ЗА ТРАДИЦИОННА БЪЛГАРСКА СУРВАЧКА “ЦВЕТОВЕТЕ НА КОЛЕДНИТЕ ТРАДИЦИИ”

Изработването на традиционната сурвачка е стар български обичай, който се предава от поколение на поколение от древни времена. Целта му

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА И КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ЗАЕМ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Обявление за избор на финансова или кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Берковица

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.